Geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde

Als huisarts komt u vanaf 2016 in aanmerking voor een geïntegreerde premie ter ondersteuning van de praktijk en van het gebruik van E-diensten (=geïntegreerde praktijkpremie). U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.


Wat is een geïntegreerde praktijkpremie?

De geïntegreerde praktijkpremie is een forfaitair bedrag dat wij vanaf 2016 jaarlijks betalen aan huisartsen om de werking van hun praktijk en het gebruik van E-diensten te ondersteunen.

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden voor de premie hangen af van het feit of u huisarts in opleiding bent of huisarts:

 • • Heeft u in de loop van het premiejaar uw opleiding als huisarts gestart of bent u in het volledige premiejaar huisarts in opleiding, dan zijn er 2 voorwaarden:
 • Bent u in het premiejaar niet in opleiding of heeft u in de loop van het premiejaar uw opleiding beëindigd, dan is de basisvoorwaarde dat u effectief actief bent als huisarts.
  Het bedrag van de premie stijgt naarmate u aan bijkomende voorwaarden voldoet.

Toelichting bij de voorwaarden.

Hoeveel bedraagt de premie?

Uw situatie Bedrag (EUR)
Situatie 1 (huisarts in opleiding): U voldoet aan de volgende 2 voorwaarden: 800
Situatie 2 (huisarts): U voldoet aan de volgende 2 voorwaarden: 1500
Situatie 3 (huisarts): U voldoet aan de volgende 3 voorwaarden: 3400
Situatie 4 (huisarts): U voldoet aan de volgende 3 voorwaarden: 3900
(= 3400 + 500 )
Situatie 5 (huisarts): U voldoet aan de volgende 3 voorwaarden: 4550
Situatie 6 (huisarts): U voldoet aan de volgende 3 voorwaarden:   5050
 (= 4550  + 500)


Wat als u werkt in een groepspraktijk of medisch huis?

Maakte u het volledige premiejaar deel uit van één enkele geregistreerde groepspraktijk of medisch huis en haalde u zelf niet de drempel voor:

Dan bent u daarvoor toch in orde als de huisartsen binnen uw groepspraktijk of medisch huis gemiddeld de vastgelegde drempel bereiken.

Let wel:
Voor de berekening van dit groepsgemiddelde houden wij enkel rekening met de huisartsen:

 • die gedurende het volledige premiejaar erkend waren en werkten binnen één enkele groepspraktijk of medisch huis
 • waarvan de groepspraktijk of medisch huis en het lidmaatschap bij ons geregistreerd zijn vóór 1 april van het jaar volgend op het premiejaar

Als u in een medisch huis werkt dat een akkoord voor forfaitaire betaling heeft gesloten, dan bent u automatisch in orde voor de parameters ‘gebruik van de dienst eFact van MyCarenet’ en ‘gebruik van MyCarenet voor het elektronisch beheer van uw GMD-honoraria’.

Wanneer moet u de premie aanvragen?

 • Premie 2016

U kon tot 31 oktober 2017 een aanvraag indienen voor de premie 2016, het 1e toepassingsjaar. Op vraag van verschillende huisartsen hebben wij echter beslist om voor 2016 uitzonderlijk nog aanvragen te aanvaarden tot en met 12 januari 2018.

 • Premie 2017

De premie 2017 zult u vanaf juli 2018 kunnen aanvragen.

Hoe moet u de premie aanvragen?

 • Gebruikt u een aanvaard softwarepakket, dan dient u uw aanvraag online in via de module ‘Mijn premieaanvragen’ van onze MyRiziv-toepassing. Nadat u uw aanvraag hebt ingediend, krijgt u online feedback over uw scores met betrekking tot het gebruik van E-diensten in de gemeten referentieperiode. U verneemt ook online het bedrag waarop u volgens onze beschikbare gegevens recht hebt.

Als u niet akkoord gaat met het bedrag waarop u recht hebt, dan kunt u dat online betwisten bij de leidend ambtenaar van onze Dienst geneeskundige verzorging  via dezelfde MyRiziv-module ‘Mijn premieaanvragen’. U doet dat binnen 60 dagen vanaf de datum van de online kennisgeving van de beslissing.

Als u volgens onze gegevens niet in aanmerking komt voor de basispremie, dan brengen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. U hebt de mogelijkheid om de beslissing via een aangetekende brief te betwisten bij de leidend ambtenaar van onze Dienst geneeskundige verzorging. U doet dat binnen 60 dagen vanaf de datum van de schriftelijke kennisgeving van de beslissing.

Wanneer en op welk rekeningnummer betalen wij de premie?

Reglementair gezien gebeurt de uitbetaling vóór het einde van het jaar waarin u de premieaanvraag indient. In de praktijk betalen wij minstens op tweemaandelijkse basis.

Wij betalen uw premie op het rekeningnummer waarop wij in het verleden uw praktijktoelage of telematicapremie stortten. Als wij uw rekeningnummer al kennen, dan hoeft u dat rekeningnummer dus niet opnieuw te registreren.

Als u uw premie online aanvraagt, dan kunt u dat rekeningnummer indien nodig wijzigen op het moment dat u uw aanvraag indient. Volg in de overige gevallen de procedure vermeld op onze webpagina ‘Uw financiële gegevens aan ons meedelen’.

Meer informatie

Reglementering: De toekenningsvoorwaarden m.b.t. de geïntegreerde premie zijn nog niet in het Belgisch staatsblad verschenen. Na publicatie vindt u hier de link naar de regelgeving.

  Contacten

   

  Laatst aangepast op 18 december 2017