Tijdens uw arbeidsongeschiktheid werk doen dat aan uw gezondheid is aangepast

U bent een werknemer in loondienst of een arbeidsongeschikte werkloze en u wilt tijdens uw periode van arbeidsongeschiktheid werk doen dat aan uw gezondheid is aangepast. In dit geval moet u een toestemming hebben.


Wat doet u VOOR u aangepast werk gaat doen?

Ten laatste de 1e werkdag die uw werkhervatting meteen voorafgaat:

 • Die werkhervatting aangeven bij uw ziekenfonds.
 • De adviserend arts van uw ziekenfonds een toestemming vragen voor de uitvoering van dit werk.

Eenmaal u aan die formaliteiten hebt voldaan, kunt u al beginnen met het aangepast werk, nog vóór u de schriftelijke toestemming van de adviserend arts van uw ziekenfonds hebt gekregen.

De adviserend arts heeft een maximumtermijn van 30 werkdagen, te tellen vanaf de hervatting van het werk, om u zijn schriftelijke toestemming te bezorgen (zolang aan alle voorwaarden werd voldaan).

Voorbeelden:

 • U wilt aangepast werk doen tijdens uw arbeidsongeschiktheid op woensdag 14 januari. U geeft die hervatting aan en vraagt hier ten laatste op dinsdag 13 januari de toestemming voor.
 • U wilt aangepast werk doen tijdens uw arbeidsongeschiktheid op maandag 12 januari. U geeft die hervatting aan en vraagt hier ten laatste op vrijdag 9 januari de toestemming voor.

Hoe geeft u uw hervatting aan en vraagt u om toestemming?

 1. Vul het formulier in dat u bij uw ziekenfonds kunt krijgen. Met dit formulier geeft u uw werkhervatting aan bij het ziekenfonds en dient u uw aanvraag tot toestemming bij de adviserend arts in.
 2. Bezorg dit ingevulde formulier aan uw ziekenfonds (via de post of persoonlijk tegen afgifte van een ontvangstbewijs), ten laatste de 1e werkdag die uw aangepaste werkhervatting meteen voorafgaat.

Dit formulier bevat verschillende vragen over uw situatie. Met deze antwoorden beschikt de adviserend arts over alle elementen om de aangepaste werkhervatting al dan niet toe te staan.

In welke gevallen is een aangepaste werkhervatting mogelijk?

De adviserend arts van uw ziekenfonds kan u de toestemming geven om aangepast werk te doen als u beantwoordt aan deze 2 voorwaarden:

 • u gaat werk uitvoeren dat is aangepast aan de ziekte die u hebt;
 • u behoudt een vermindering van uw geschiktheid van minstens 50 % op medisch vlak.

Indien nodig kan de adviserend arts u onderzoeken voor hij een beslissing neemt.

Welke elementen moet de toestemming van de adviserend arts bevatten?

De toestemming van de adviserende arts moet de volgende elementen bevatten:

 • de aard van uw werk
 • het volume van uw werk
 • de voorwaarden voor de uitoefening van uw werk

De toestemming van de adviserend arts wordt bewaard in uw medisch en administratief dossier op de hoofdzetel van uw ziekenfonds.

Wat gebeurt er met uw uitkeringen als u aangepast werk gaat doen?

Als u met de toestemming van de adviserend arts aangepast werk gaat doen, wordt uw basisuitkering verminderd met de inkomsten uit uw werk (brutobedrag verminderd met de sociale bijdragen ten laste van de werknemer) volgens een bepaald percentage dat is vastgelegd per inkomensschijf :

 • De 1e schijf van 16,2372 EUR van het brutodagloon uit de uitvoering van uw aangepast werk is vrijgesteld
 • De 2e schijf van 9,7423 EUR van het brutodagloon uit de uitvoering van uw aangepast werk wordt afgehouden voor 20 %
 • De 3e schijf van 9,7423 EUR van het brutodagloon uit de uitvoering van uw aangepast werk wordt afgehouden voor 50 %
 • De 4e schijf die hoger is dan het totaal van de 3 andere schijven wordt voor 75 % in rekening gebracht.

De invloed op het bedrag van uw uitkering stijgt naarmate het inkomen uit de uitoefening van uw aangepast werk hoger is.

Voorbeeld:

 • Dagbedrag  van uw uitkering voor arbeidsongeschiktheid: 40 EUR.
 • Maandloon voor de uitvoering van uw aangepast werk: 1.150 EUR.
 • Neutralisatie van de socialezekerheidsbijdragen: 1.150 EUR x 86,93 % = 999,6950 EUR.
 • Gemiddeld dagloon (in het kader van het aangepaste werk): 999,6950 EUR/26 dagen = 38,4498 EUR.

 • Verrekening:
  • 1e schijf: 16,2372 EUR: niets
  • 2e schijf: 9,7423 EUR x 20 % = [38,4498 EUR - 16,2372 EUR = 22,2126 EUR (max. 9,7423 EUR)] = 1,9485 EUR
  • 3e schijf: 9,7423 EUR x 50 % = [22,2126 EUR - 9,7423 EUR = 12,4703 EUR (max.9,7423 EUR)] = 4,8712 EUR
  • 4e schijf hoger dan het totaal van de 3 vorige en meer (dus meer dan 35,7218 EUR): (38,4498 EUR - 35,7218 EUR) = 2,7280 EUR x 75 % = 2,0460 EUR.

Totaal = (1,9485 EUR + 4,8712 EUR + 2,0460 EUR) = 8,8657 EUR = vermindering.

 • Uitkering: 40 EUR - 8,8657 EUR = 31,1343 EUR = 31,13 EUR waarvan uw ziekenfonds een bedrijfsvoorheffing (11,11 %) afhoudt tijdens het 1e jaar arbeidsongeschiktheid.

 • Dagbedrag van uw uitkering voor arbeidsongeschiktheid voor deze maand tijdens het 1e jaar arbeidsongeschiktheid: 31,13 EUR x 11,11 % = 27,67 EUR.

 • Na het 1e jaar arbeidsongeschiktheid zal uw ziekenfonds geen bedrijfsvoorheffing meer afhouden. Er kan eventueel echter 3,5 % ten voordele van de sector pensioenen  worden afgehouden van het dagbedrag van uw uitkering voor arbeidsongeschiktheid.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 29 januari 2018