COVID-19: psychiatrische zorg: partiële hospitalisatie thuis

Wegens de sterk toegenomen bezettingsgraad is partiële hospitalisatie bij de patiënt thuis opnieuw mogelijk van 31 maart 2022 tot en met 31 december 2022.

Zowel in psychiatrische ziekenhuizen (PZ) als in psychiatrische afdelingen van algemene en universitaire ziekenhuizen (PAAZ en PAUZ) zijn er partiële hospitalisaties overdag of ’s nachts mogelijk.
Om heen-en-weer verkeer van patiënten in dag- en nachthospitalisatie maximaal te voorkomen tijdens deze COVID-19-crisis kon  het ziekenhuis tijdens de eerste golf, tot 1 juli,  de behandeling verderzetten via telefonische ondersteuning, videocommunicatie vanop afstand, beeldbellen of huisbezoeken. De behandeling werd verder beschouwd als partiële hospitalisatie (thuis). Het ziekenhuis blijft hierbij instaan voor de organisatie van de continuïteit van de zorg.

Gezien de evolutie van de crisis, kon partiële dag-en nachthospitalisatie vanaf 1 juli 2020 opnieuw volledig in het ziekenhuis doorgaan, rekening houdend met de opgelegde afstandsregels. De minimale aanwezigheidsduur voor daghospitalisatie vermindert van 7 naar 3u. Patiënten kunnen zo in 2 groepen behandeld worden. Deze duur kan aangepast worden in functie van de patiënt.


Partiële hospitalisatie thuis opnieuw mogelijk tot 31 december 2022

Wegens de sterk toegenomen bezettingsgraad is partiële hospitalisatie bij de patiënt thuis opnieuw mogelijk van 20 oktober 2020 tot en met 31 december 2022. Deze heractivering van de partiële hospitalisatie thuis gebeurt onder dezelfde voorwaarden als in de periode van 14 maart tot 30 juni 2020 (cfr. artikel 6 bis van de Nationale overeenkomst tussen de psychiatrische inrichtingen en diensten en de verzekeringsinstellingen).

Het blijft evenwel voor de patiënten waarvoor geen toegangsverbod geldt (omwille van besmetting of quarantaine) een mogelijkheid en geen verplichting om naar deze zorgvorm over te schakelen. Patiënten die zich willen blijven verplaatsen naar het dagziekenhuis moeten deze mogelijkheid hebben. De best passende setting om de nodige therapeutische zorg te verstrekken moet steeds op maat van de patiënt beslist worden. 

Van 1 juli 2020 tot en met 19 oktober 2020: einde partiële hospitalisatie thuis – impact op de minimale aanwezigheidsduur voor partiële daghospitalisatie in psychiatrische ziekenhuisdiensten

Gezien de evolutie van de epidemie passen we de regeling voor hospitalisatie in psychiatrische ziekenhuizen aan: Vanaf 1 juli 2020 is partiële hospitalisatie overdag of ’s nachts bij de patiënt thuis niet meer mogelijk. Partiële hospitalisatie gaat vanaf 1 juli 2020 opnieuw volledig in het ziekenhuis door.

MINIMALE AANWEZIGHEIDSDUUR voor daghospitalisatie: 3 UUR

Daghospitalisatie gebeurt opnieuw in het ziekenhuis, rekening houdend met de opgelegde afstandsregels voor het indijken van de epidemie. Daarom vermindert de minimale aanwezigheidsduur in het dagziekenhuis van 7 uur naar 3 uur. Dit maakt het de ziekenhuizen mogelijk om de groep van patiënten die op één dag wordt behandeld op te delen in twee groepen.

De duurtijd van de aanwezigheid in het dagziekenhuis moet per patiënt beoordeeld worden. Voor patiënten die nood hebben aan meer dan 3 uur hospitalisatie moet het ziekenhuis dit mogelijk maken.

HOE PARTIELE HOSPITALISATIE FACTUREREN?

De vergoeding van deze aangepaste vorm van partiële hospitalisatie dekt evenzeer de continuïteit van de zorg op afstand door het team vanuit het ziekenhuis tijdens de afwezigheidsdagen en alle bijhorende interventies (o.a. contacten met de patiënt, zijn context, andere externe zorgverleners rond de patiënt, …) zowel op de aan- en de afwezigheidsdagen.

Facturatie-technisch blijven de bestaande procedures/regels gelden, met enkele aanpassingen aan de nieuwe situatie:

 • Het ziekenhuis rekent het bedrag per opname (AZ) en bedrag per dag (AZ en PZ) aan voor de behandeldagen waarop de patiënt minstens 3 uur aanwezig was in het ziekenhuis.
 • Op de aanwezigheidsdagen is het forfaitair persoonlijk aandeel voor geneesmiddelen van toepassing en dient de patiënt dus ook de geneesmiddelen in het ziekenhuis te ontvangen.
 • Het honorarium voor de toezichthoudende arts wordt verder aangerekend voor de behandeldagen
 • Persoonlijk aandeel in ligdagprijs: geen wijzigingen in de regelgeving (dwz uitsluitend remgeld voor personen in nachthospitalisatie die betaalde arbeid verrichten).
 • Niet-cumuleerbare verstrekkingen: Voor patiënten in partiële hospitalisatie kunnen op de gefactureerde dagen geen van de verstrekkingen 101135, 101872, 101894, 101916, 101931, 101953 en 101975 gefactureerd worden.

HOE LANG GELDT DEZE AANPASSING?

De maatregelen met betrekking tot partiële hospitalisatie : van 14 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 en van 20 oktober 2020 tot en met 31 december 2022.

Wat houdt partiële hospitalisatie thuis in?

Wanneer de behandeling door het ziekenhuis wordt verdergezet via telefonische ondersteuning, videocommunicatie vanop afstand, beeldbellen of huisbezoeken, wordt de ten laste neming verder beschouwd als partiële hospitalisatie (ten huize):

 • Het ziekenhuis blijft instaan voor de organisatie van de continuïteit van zorg.
 • Het ziekenhuis maakt hierover de nodige afspraken met de patiënt.
 • De (telefonische en online) bereikbaarheid van het dagziekenhuis wordt op weekdagen minstens gegarandeerd van 9u00 tot 17u00. De (telefonische en online) bereikbaarheid van het nachtziekenhuis wordt minstens gegarandeerd van 19u00 tot 6u00.
 • Het ziekenhuis blijft instaan voor de behandeling en ondersteuning  via telefoon, videocommunicatie vanop afstand, beeldbellen of huisbezoek.  Hierbij wordt de regel uit de nationale overeenkomst (minimaal 7 aanwezig in het ziekenhuis voor daghospitalisatie en minimale aanwezigheid tussen 19u en 6u) tijdelijk opgeschort voor patiënten die thuis gehospitaliseerd worden. Wanneer noodzakelijk kan ook een face-to-face-gesprek plaatsvinden in de lokalen van het dag/nachtziekenhuis waarbij de algemene hygiënische voorzorgsmaatregelen en minimale fysieke afstand worden in acht genomen.
 • Voor communicatie over het internet moet de toepassing “end-to-end” geëncrypteerd zijn.
 • Tijdens de openingsuren van het dag/nachthospitaal kan iedere patiënt ten allen tijde op eigen initiatief contact opnemen.
 • Behoudens een andersluidende beslissing van de behandelende en toezichthoudende arts, blijft de frequentie van het aantal behandeldagen per week gehandhaafd op het niveau van voor 14 maart 2020. Indien de toezichthoudende en behandelende arts , in het kader van de klinische context beslist tot een andere frequentie, wordt deze beslissing alsook de onderliggende therapeutische noodzakelijkheid genoteerd in het patiëntdossier.
 • Volgens de afspraken die worden gemaakt in het behandelplan wordt iedere patiënt in partiële hospitalisatie thuis regelmatig gecontacteerd.  Op de behandeldagen (zie hiervoor) is minstens één contact met de patiënt noodzakelijk (telefonisch, videocommunicatie, beeldbellen of huisbezoek). Indien daaruit blijkt dat meer contacten nodig zijn, wordt het aantal contacten daaraan aangepast. Indien de patiënt, ondanks meervoudige pogingen telefonisch/online niet kan bereikt worden, zoekt het ziekenhuis op andere wijze contact met de patiënt.
 • Bij dreigende decompensatie, moet het ziekenhuis de patiënt residentieel kunnen opnemen of beroep kunnen doen op een mobiele equipe.
 • Interventies t.a.v. patiënten in daghospitalisatie (telefonisch, videocommunicatie vanop afstand, beeldbellen, huisbezoek,…) worden genoteerd in het patiëntendossier.
 • De toezichthoudende arts behoudt zijn medische verantwoordelijkheid.
 • De toezichthoudende arts kan, voor patiënten die op 14 maart 2020 waren gehospitaliseerd in 24/24-dienst, beslissen om ze over te zetten naar het systeem van daghospitalisatie : in dat geval zijn de bepalingen van deze nota ook van toepassing.
 • De behandelende arts blijft verantwoordelijk voor het voorschrijven van de medicatie – elektronisch voorschrijven via Recipé of via Paris.
 • Ofwel haalt de patiënt zelf zijn medicatie af bij een publieke apotheek en bezorgt het ziekenhuis aan de patiënt de nodige documenten opdat hij zijn medicatie ambulant kan verkrijgen (elektronisch voorschrift en bewijs van voorschrift ). Deze beslissing van de behandelende arts wordt genoteerd in het patiëntendossier.  Aangezien de kost ervan wordt aangerekend door de openbare apotheek, rekent het ziekenhuis geen medicatieforfait aan.

Ofwel haalt de patiënt zijn medicatie af in het ziekenhuis en worden hiervoor de nodige afspraken gemaakt tussen het ziekenhuis en de patiënt. Dit is in elk geval zo voor specifieke medicatie die niet of moeilijk leverbaar is via de openbare apotheek. Het ziekenhuis werkt intern een systeem uit zodat er gegarandeerd kan worden dat de patiënt zijn medicatie ontvangt vanuit de ziekenhuisapotheek. In dit geval mag het ziekenhuis het medicatieforfait aanrekenen. Het ziekenhuis mag voor maximaal 28 dagen medicatie meegeven naar huis, de behandelende arts schat in of de aflevering van een dergelijke hoeveelheid verantwoord is.

Hoe “partiële hospitalisatie (thuis)”  factureren?

Facturatie-technisch blijven de bestaande procedures/regels gelden:

 • De patiënt blijft het statuut van gehospitaliseerde behouden
 • Het ziekenhuis blijft bedrag per opname (AZ) en bedrag per dag (AZ en PZ) aanrekenen voor de behandeldagen (voorwaarden : zie hoger)
 • Het honorarium voor de toezichthoudende arts wordt verder aangerekend voor de behandeldagen
 • Enkel voor die patiënten waarvoor  het ziekenhuis de aflevering van medicatie vanuit het ziekenhuis continueert, kan het ziekenhuis aan de patiënt het forfait geneesmiddelen aanrekenen (en het complementaire deel aan de verzekeringsinstelling)
 • Patiënt betaalt geen persoonlijk aandeel in ligdagprijs (wel desgevallend het forfait geneesmiddelen)
 • Voor deze patiënten kan geen ambulante code  “101135 Advies met het oog op continuïteit van zorg” door een psychiater worden aangerekend.
 • Geen van de verstrekkingen 101894, 101916, 101931, 101953 en 101975 kunnen gefactureerd worden, met uitzondering van 101916 voor patiënten die voorafgaand aan de maatregelen een regelmatige psychotherapeutische behandeling ondergingen buiten de aanwezigheidsuren in het ziekenhuis.

Vragen?

 

 

Laatst aangepast op 07 juni 2022