Vergoedingen voor eerstelijns triage- en afnamecentra COVID-19

Triagecentra zijn specifiek opgezette centra om patiënten te onderzoeken die mogelijk besmet zijn met COVID-19. Zij doen dat na verwijzing door een arts. Vanaf 4 mei 2020 worden de triagecentra belast met een extra "test"-functie, naast hun oorspronkelijke triagefunctie en spreekt men van triage- en afnamecentra.

De verzekering voor geneeskundige verzorging steunt deze centra en voorziet een aantal vergoedingen voor dergelijke centra. Hierbij de verschillende vergoedingen, de bedragen en hoe de centra ze kunnen aanrekenen aan de ziekteverzekering. Een eenvoudiger systeem en een facturatie online vanaf 27 juli 2020.


Wat zijn triage- en afnamecentra?

De centra zijn een initiatief van artsen en overheden en maken deel uit van de eerstelijnszorg. Elk triage- en afnamecentrum staat onder toezicht van een medische verantwoordelijke die het dagelijkse functioneren van het centrum garandeert.
Triage- en afnamecentra zijn specifiek opgezette centra met mogelijks een dubbele functie:

 • Triagefunctie: Onderzoeken van patiënten die mogelijk besmet zijn met COVID-19, na verwijzing door een arts. Patiënten hoeven niet naar de wachtzaal van een huisarts of naar de spoedafdeling van een ziekenhuis, waar ze anderen kunnen besmetten. Indien nodig worden zij na onderzoek doorverwezen naar het ziekenhuis voor hospitalisatie.

 

 • Afnamefunctie: Aan het einde van de acute fase van de eerste golf van de epidemie, kregen de triagecentra een extra opdracht: het afnemen van stalen bij de te screenen personen.

Niet elk triagecentrum neemt ook de rol van afnamecentrum op zich.

Welke triage- en afnamecentra komen in aanmerking voor vergoedingen?

Alle centra die van ons een identificatienummer hebben gekregen, komen in aanmerking voor een aantal vergoedingen. Het gaat om centra van de eerstelijnszorg opgezet door huisartsen, ziekenhuizen en overheden.

Lijst van triage- en afnamecentra met een identificatienummer

Als er gegevens wijzigen, moeten de centra ons dat onmiddellijk laten weten via deze online toepassing (Sharepoint).

Wat vergoeden we de triage- en afnamecentra? Voor welk bedrag?

VERGOEDING VOOR DE OPSTART VAN HET CENTRUM

Voor de opstart van het centrum in de periode voorafgaand aan de opening krijgt elk centrum maximaal 7.230,60 EUR, in verhouding tot het aantal inwoners in de regio en het aantal deelnemende huisartsen. Dat bedrag vergoedt de activiteit van de artsen die aan de opstart hebben meegewerkt.

Het RIZIV betaalt de tegemoetkoming in de kost van de opstart van de centra uit volgens de volgende modaliteiten op basis van 2 criteria:

 • 50% van het bedrag bepalen we naar het “aantal inwoners”:
 • minder dan 50.000: 2.115,30 euro
 • tussen 50.000 en 99.999: 2.615,30 euro
 • tussen 100.00 en 149.999: 3.115,30 euro
 • met minstens  150.000: 3.615,30 euro

Het aantal inwoners dat een centrum in zijn regio dekt, bepaalt het centrum op basis van de gemeenten die behoren tot de regio van het centrum.

 • 50 % van het bedrag bepalen we naar het “aantal deelnemende huisartsen die hebben ingestaan voor de triagefunctie tussen de datum van opening van het centrum en 4 mei 2020”:
 • 5 artsen of minder : 2.115,30 euro
 • tussen 6 en 10: 2.615, 30 euro
 • tussen 11 en 29: 3.115,30 euro
 • 30 en meer: 3.615,30 euro

VERGOEDING VOOR HET PERSOONLIJK BESCHERMINGSMATERIAAL

Op 16 juli 2020 werd aan elk triagecentrum een bedrag uitgekeerd van 2.000 euro om het persoonlijk beschermingsmateriaal dat zij zelf hebben aangekocht te vergoeden.

VERGOEDING VOOR DE ACTIVITEITEN VAN ARTSEN, VERPLEEGKUNDIGEN EN ADMINISTRATIEVE ASSISTENTEN

Welke vergoedingen waren van kracht tot en met 26 juli 2020?

Onze vergoedingen voor de activiteiten van artsen, verpleegkundigen en administratieve hulpkrachten VÓÓR 27 juli 2020

Deze informatie blijft belangrijk voor de centra die nog niet alle verzamelstaten hebben ingediend met de prestaties die vóór deze datum hebben plaats gevonden.

Dit werd bepaald door de artikelen 46 en volgende van het koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

Vanaf 27 juli 2020: een nieuwe manier van vergoeding via een forfaitair uurtarief

Een nieuw koninklijk besluit van 20 juli 2020 voorziet in een nieuwe manier van vergoeding, van facturatie en van betaling vanaf 27 juli 2020. De triage- en afnamecentra ontvingen een omzendbrief die de procedures verduidelijkt en uitlegt wat er van de triage- en afnamecentra wordt verwacht vanaf deze datum.

Vanaf 27 juli 2020 vervalt de specifieke vergoeding per prestatie voor de fysieke onderzoeken. De activiteit in de triage- en afnamecentra wordt voortaan vergoed via een forfaitair uurtarief dat verschilt in functie van de kwalificatie van de zorgverlener:

 • Voor coördinatie, afnames en fysieke onderzoeken door artsen:
  • 80,34 euro tijdens weekdagen
  • 119,94 euros tijdens weekends en op feestdagen
 • Voor verpleegkundige ondersteuning door verpleegkundigen of andere bevoegde gezondheidszorgverstrekkers: 47,25 euro
 • Voor administratieve ondersteuning: 34,96 euro

Hoeveel uren per dag kunnen maximaal worden aangerekend?

Dit hangt af van het feit of het triagecentrum ook de afnamefunctie aanbiedt:

 

​Maximaal aantal uren per dag voor: In een triagecentrum:​ In een triage- en afnamecentrum:​
Artsen + Verpleegkundigen​ ​24 ​36
Administratieve assistenten​ ​12 ​12

Het totaal van de uren van artsen en verpleegkundigen op 1 dag mag niet hoger zijn dan 24 of 36.
Het totaal van de uren van de administratieve assistenten op 1 dag mag niet hoger zijn dan 12 uur.

Opgelet:

 • De gegevens met betrekking tot de afnamefunctie moeten up-to-date worden gehouden in de applicatie: datum van opening, on hold (van/tot) en datum sluiting.
 • Enkel de activiteiten van de artsen en verpleegkundigen die plaatsvinden tijdens de openingsuren kunnen worden vergoed.
 • Het maximum aantal uur per dag houdt geen rekening met het aantal artsen dat werkzaam is in het centrum.
 • Tijdens weekenddagen en op feestdagen worden maximum 12 uren vergoed voor de activiteiten door artsen.
 • De verpleegkundigen en het administratief personeel hebben enkel recht op die vergoedingen als ze voor hun diensten nog geen andere vergoeding krijgen vanuit de verzekering voor geneeskundige verzorging of in het kader van een andere Belgische regelgeving.

Hoe gebeurt de facturatie van deze activiteiten aan de verzekering voor geneeskundige verzorging?

VERGOEDING VOOR DE OPSTART VAN DE TRIAGEPOST

Welke info moet u ons bezorgen?

 • Voor wat de bepaling van het deel van de tegemoetkoming op basis van het aantal inwoners betreft, dienen de centra aan het RIZIV mee te delen voor welke gemeenten zij op het moment van de opstart van het centrum instonden. We contacteren de centra met de vraag om ons deze gegevens te bezorgen. 
 • Voor de bepaling van het deel van de tegemoetkoming op basis van het aantal deelnemende huisartsen zal het RIZIV deze berekening zelf maken op basis van de verzamelstaten voor fysieke onderzoeken (de zogenaamde ‘verzamelstaat verstrekkingen’) die betrekking hebben op de dagen tussen de datum van opening en 4 mei 2020.
 • Verklaring op erewoord dat het centrum wordt georganiseerd in samenwerking tussen huisartsen, ziekenhuis en overheden. We zullen de centra hiervoor contacteren.
 • We zullen de tegemoetkoming storten op het rekeningnummer dat via het keuzeformulier aan ons werd doorgegeven voor de vergoedingen voor coördinatie en voor de administratieve en verpleegkundige ondersteuning.

VERGOEDING VOOR ACTIVITEITEN VAN ARTSEN, VERPLEEGKUNDIGEN EN ADMINISTRATIEVE ASSISTENTEN

Welke facturatie was van kracht tot en met 26 juli 2020?

Informatie over de facturatie voor de activiteiten van artsen, verpleegkundigen en administratieve hulpkrachten VÓÓR 27 juli 2020

Deze regels blijven belangrijk voor de centra die nog niet alle verzamelstaten hebben ingediend met de prestaties die vóór deze datum hebben plaats gevonden.

Vanaf 27 juli 2020: een nieuwe manier van facturatie

De facturatie gebeurt niet langer via de verzamelstaten. Het is nu mogelijk om de gegevens met het oog op de betaling van de activiteit door te geven via dezelfde online toepassing als deze die door de FOD Volksgezondheid wordt gebruikt om het kadaster op te maken.

Om toegang te krijgen heeft u een gebruikersnaam en een paswoord nodig voor het centrum. Deze werden u reeds bezorgd door de FOD Volksgezondheid.

Gebruikershandleiding om de gegevens van uw centrum te kunnen invoeren

Opdat we de vergoedingen kunnen uitbetalen voor de verrichte activiteit vanaf 27 juli 2020, zal elk centrum – naast de reeds ingevulde rubrieken – ook de volgende gegevens met betrekking tot de zorgverleners en de administratieve ondersteuning moeten invullen in de applicatie:

 • In de rubriek “Verstrekkers”:
  Naam, voornaam en Riziv-nummer of rijksregisternummer van alle medische, verpleegkundige en administratieve medewerkers die in het centrum werken.
 • In de rubriek “Prestaties”:
  Het aantal gewerkte uren per activiteitsdag per verstrekker of medewerker.

Wanneer moet er gefactureerd worden?

De gegevens dienen per prestatiedag te worden gefactureerd, maar zullen verwerkt worden per week (activiteit van maandag tot en met zondag). De gegevens met betrekking tot de prestaties in een bepaalde week moeten ten laatste op de zondag van de week die volgt op de datum van prestatie worden doorgegeven via de applicatie.
Opgelet: Met latere aangiftes zal geen rekening worden gehouden.

Hoe verwerken we en controleren we de gegevens?

We verwerken elke week de gegevens van de prestaties die 2 weken ervoor hebben plaatsgevonden in het triage- en afnamecentrum. Per triagecentrum worden deze prestaties opgeteld met het oog op de uitbetaling.

Tijdens de verwerking controleren we of de regels met betrekking tot het maximum aantal aanrekenbare uren werden gerespecteerd. Als wordt vastgesteld dat het maximum wordt overschreden zal het RIZIV dit automatisch corrigeren op de volgende manier:

 • Als de dagprestaties van de artsen in een weekend of op een feestdag meer dan 12 uur bedragen worden deze herleid tot het maximum van 12 uur.
 • Als de gecumuleerde dagelijkse prestaties voor artsen en verpleegkundigen de 36 uur (voor triage- en afnamecentra) of de 24 uur (voor triagecentra) overschrijden, wordt het aantal uren verpleegkunde herleid tot aan het maximum van 36 of 24 uur, indien nodig wordt daarna ook het aantal uren voor artsen herleid tot aan het maximum van 36 of 24 uur.
 • Als de dagprestaties van de administratieve assistenten meer dan 12 uur bedragen worden deze herleid tot het maximum van 12 uur.

Hoe betalen we deze vergoedingen?

In de week die volgt op de verwerking zullen de prestaties worden uitbetaald op het rekeningnummer dat door het triage- en afnamecentrum werd meegedeeld in de rubriek “Triage-en afnamecentra” van de online toepassing.

Verandering van rekeningnummer: Indien het centrum wenst te veranderen van rekeningnummer dan dient dit te worden aangepast in de online toepassing en dient tegelijkertijd een mail te worden gestuurd naar het adres covid19@riziv-inami.fgov.be met de vermelding van de prestatiedatum vanaf wanneer het nieuwe rekeningnummer dient te worden gebruikt.

Vanaf wanneer kunnen de centra de vergoedingen aanrekenen?

De centra kunnen de vergoedingen ten vroegste aanrekenen vanaf de startdatum van het centrum.

Vragen?

 

Laatst aangepast op 31 juli 2020