Onze financiële steun voor eerstelijns triage- en afnamecentra COVID-19

Triagecentra zijn specifiek opgezette centra om patiënten te onderzoeken die mogelijk besmet zijn met COVID-19 met het oog op eventuele doorverwijzing naar een ziekenhuis. Zij doen dat na verwijzing door een arts.

Sinds 4 mei 2020 vervullen de triagecentra een bijkomende "afname"-functie, en spreekt men van triage- en afnamecentra.

Sinds 12 oktober 2020 kunnen we onder bepaalde voorwaarden alternatieve afnamecentra activeren als de capaciteit van de triage- en afnamecentra (tijdelijk) onvoldoende is.

De verzekering voor geneeskundige verzorging ondersteunt deze centra via een aantal vergoedingen. Hierbij de verschillende vergoedingen, de bedragen en hoe de centra ze kunnen aanrekenen aan de ziekteverzekering.


Wat zijn triage- en afnamecentra?

Triage- en afnamecentra zijn specifiek opgezette centra met mogelijks een dubbele functie:

 • Triagefunctie: Onderzoeken van patiënten die mogelijk besmet zijn met COVID-19, na verwijzing door een arts. Patiënten hoeven niet naar de wachtzaal van een huisarts of naar de spoedafdeling van een ziekenhuis, waar ze anderen kunnen besmetten. Indien nodig worden zij na onderzoek doorverwezen naar het ziekenhuis voor hospitalisatie. 
 • Afnamefunctie: Het afnemen van stalen bij mogelijk besmette personen.

De centra zijn een initiatief van artsen en overheden en maken deel uit van de eerstelijnszorg. Elk triage- en afnamecentrum staat onder toezicht van een medische verantwoordelijke die het dagelijkse functioneren van het centrum garandeert.

En een alternatief centrum?

Een alternatief centrum:

 • doet enkel afname van Covid19-testen voor:
  - asymptomatische en (licht) symptomatische personen
  - met activatiecode of voorschrift (onder de voorwaarden van de gevalsdefinitie bij Sciensano),
 • doet gemiddeld minstens 750 afnames per dag,
 • is open 7/7.

Een lokaal bestuur, de provinciegouverneur of een plaatselijke zorgorganisatie kunnen het initiatief nemen om, mits akkoord van de deelentiteit en van het RIZIV en onder een aantal specifieke voorwaarden, een alternatief afnamecentrum op te richten.
Het is mogelijk een alternatief afnamecentrum op te richten als:

 • de testcapaciteit die kan worden aangeboden door de triage- en afnamecentra (tijdelijk) onvoldoende blijkt
 • er specifieke situaties zijn waarbij de drukt op de triage- en afnamecentra kan worden verlicht,

Welke triage- en afnamecentra komen in aanmerking voor vergoedingen?

Alle centra die een RIZIV-identificatienummer hebben gekregen, komen in aanmerking voor een aantal vergoedingen. Het gaat om centra van de eerstelijnszorg opgezet door huisartsen, ziekenhuizen en overheden.

Indien het gaat om een alternatief afnamecentrum, dan komt dit centrum in aanmerking voor vergoeding nadat het hiertoe een overeenkomst heeft gesloten met het RIZIV. De tegemoetkoming vanuit het Riziv dekt de kost voor afname en van het medisch toezicht.

Vind de actieve triage- en afnamecentra en alternatieve afnamecentra (Excel-lijst en kaart): adres, precieze plaats waar ze afnames doen, openingsuren en de toegangsvoorwaarden (vrij, op afspraak, etc.).

We updaten regelmatig de Excel-lijst en de kaart. Als er gegevens wijzigen, moeten de centra ons dat onmiddellijk laten weten via deze online toepassing (SharePoint).

Onze vergoeding voor het persoonlijk beschermingsmateriaal

Op 16 juli 2020 werd aan elk triagecentrum een bedrag uitgekeerd van 2.000 euro om het persoonlijk beschermingsmateriaal dat zij zelf hebben aangekocht te vergoeden. De Federale Overheid stelt dit beschermingsmateriaal ter beschikking.

Onze vergoeding voor de activiteiten van artsen, verpleegkundigen en administratieve assistenten

De manier van vergoeding is geëvolueerd. Hierbij maken we een onderscheid tussen:

 • de periode vanaf 23 maart tot 26 juli 2020 (zie hieronder)
 • de periode vanaf 27 juli 2020.

VOOR DE ACTIVITEIT IN DE TRIAGE- EN AFNAMECENTRA

 • Hoeveel betalen we per uur?

Vanaf 27 juli 2020 vervalt de specifieke vergoeding per prestatie voor de fysieke onderzoeken. De activiteit in de triage- en afnamecentra wordt vergoed via een forfaitair uurtarief dat verschilt in functie van de kwalificatie van de zorgverlener.

Bedrag per uur voor:

Weekdagen

Weekends en feestdagen

Coördinatie, afnames en fysieke onderzoeken door artsen

80,34 euro

119,94 euro

Verpleegkundige ondersteuning door verpleegkundigen of andere bevoegde gezondheidszorgverstrekkers

47,25 euro

Administratieve ondersteuning

34,96 euro

 

 • Hoeveel uren per dag kunnen maximaal worden aangerekend?

Door een toename van het aantal COVID-19-diagnoses is er een uitbreiding voorzien van het maximum aantal aan te rekenen uren voor medische coördinatie, artsenactiviteit (lichamelijke onderzoeken/afnames) en verpleegkundige en administratieve ondersteuning.

Het aantal uren dat wordt aangerekend hangt af van het feit of het triagecentrum al dan niet de afnamefunctie aanbiedt.

​Maximaal aantal uren per dag voor:

In een centrum zonder afnamefunctie:​

In een centrum mét afnamefunctie

Coördinatie door een arts

12

12

Lichamelijke onderzoeken door een arts + afnames door een verpleegkundige of een arts

24

36

​Administratieve ondersteuning

​18

18​​

 

Ter info, concreet:

 • komt het aantal uren van 36 uur voor onderzoek en staalafname overeen met 6,6 VTE
 • komt het aantal uren van administratieve ondersteuning van 18 uur per dag overeen met 3,3 VTE.

Voor de dagen waarop een centrum de drempel van 200 staalafnames en/of klinische onderzoeken bereikt, kan het maximum aantal factureerbare uren worden verhoogd:

 • Voor elke begonnen schijf van 6 bijkomende personen die zich hebben aangemeld in het centrum voor staalafname en/of voor klinisch onderzoek in het kader van triage: 1 extra uur verpleegkundige capaciteit.
 • Voor elke begonnen schijf van 12 bijkomende personen die zich hebben aangemeld in het centrum voor staalafname en/of voor klinisch onderzoek in het kader van triage: 1 extra uur administratieve. ondersteuning.

Koninklijk besluit van 20 juli 2020 voorziet een nieuwe manier van vergoeding, van facturatie en van betaling vanaf 27 juli 2020.

Omzendbrief voor de triage- en afnamecentra verduidelijkt de procedures en uitlegt wat er van de triage- en afnamecentra wordt verwacht vanaf 27 juli 2020.

VOOR DE ACTIVITEIT IN DE ALTERNATIEVE AFNAMECENTRA

 

Hoeveel betalen we per uur?

Hoeveel maximum aantal uur per dag aanrekenen?

Voor:

Weekdagen

Weekends en feestdagen

Voor de eerste 750 afnames per dag

Voor de afnames bovenop de 750

Toezicht door een verantwoordelijk arts : om toe te zien op het correct verloop van de afname (toepassing van de veiligheids- en afnamerichtlijnen)

80,34 euro

119,94 euro

2 uur

Vergoeding van de afnames door verpleegkundige (of door andere gemachtigden)

47,25 euro

36 uur

1 uur / 30 afnames

Administratieve ondersteuning bij de afnames

34,96 euro

36 uur

1 uur / 30 afnames

Opgelet:

 • Hou de gegevens met betrekking tot de afnamefunctie up-to-date in de SharePoint-toepassing: datum van opening, on hold (van/tot) en datum sluiting van de afnamefunctie en dit zowel voor het hoofdcentrum als voor de mogelijke antennes.
 • De storting van de tegemoetkoming is enkel mogelijk op voorwaarde dat alle gegevens correct zijn ingevuld in de SharePoint-toepassing (administratieve gegevens van het centrum, openingsuren en –dagen, verstrekkers, aantal gepresteerde uren en gegevens omtrent de activiteit van het centrum). Gelieve ook het rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder goed te controleren.
 • Enkel de activiteiten van de artsen en verpleegkundigen die plaatsvinden tijdens de openingsuren kunnen worden vergoed.
 • Het maximum aantal uur per dag houdt geen beperking in van het aantal artsen dat werkzaam kan zijn is in het centrum.
 • Tijdens weekenddagen en op feestdagen worden maximum 12 uren vergoed voor de lichamelijke onderzoeken en de afnames uitgevoerd door artsen.
 • De verpleegkundigen en het administratief personeel hebben enkel recht op die vergoedingen als ze voor hun diensten nog geen andere vergoeding krijgen vanuit de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) of in het kader van een andere Belgische regelgeving.

Vergoedingen voor de activiteiten van artsen, verpleegkundigen en administratieve hulpkrachten VÓÓR 27 juli 2020

Deze vergoedingen werden bepaald door de artikelen 46 en volgende van het koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

In tegenstelling tot de vergoedingen die gelden vanaf 27 juli 2020 baseerden we ons voor 27 juli 2020  voor de aanrekening van de klinisch onderzoeken in het kader van triage op basis van een nomenclatuurnummer. Het aantal uren voor medische coördinatie, verpleegkundige ondersteuning, staalafname en administratieve ondersteuning waren beperkter dan deze vanaf 27 juli 2020.

Wanneer moet er gefactureerd worden?

De berekening van de verschuldigde tegemoetkoming gebeurt wekelijkse (activiteit van maandag tot en met zondag).

Vanaf 7 september 202017 augustus moet u de gegevens van een bepaalde week ten laatste ingeven op de zondag van de week die volgt op de datum van de prestaties.

U moet de gegevens per prestatiedag invullen in de online toepassing via SharePoint.

Kunnen de gepresteerde uren nog aangepast of aangevuld worden na de limietdatum?

Ja. Twee maanden na een bepaalde maand, zal een éénmalige regularisatie plaatsvinden van die maand. Op die manier kunnen we rekening houden met aanpassingen die u in tussentijd in SharePoint heeft aangebracht.

Hieronder zijn de data voor deze rechtzetting aangegeven. Gelieve ervoor de zorgen dat u op de limietdata steeds alles correct heeft ingevuld voor de aangegeven periode van activiteit. Met latere wijzigingen wordt geen rekening gehouden.

Referentiemaand

Exacte periode van activiteit die moet nagekeken worden

Limietdatum voor laattijdige aanpassingen van de desbetreffende periode

Uitbetaling eenmalige rechtzetting

Augustus 2020

27.07 tot 30.08.2020

31.10.2020

In de loop van november 2020

September 2020

31.08 tot 27.09.2020

30.11.2020

In de loop van december 2020

Oktober 2020

28.09 tot 25.10.2020

31.12.2020

In de loop van januari 2021

November 2020

26.10 tot 29.11.2020

31.01.2021

In de loop van februari 2021

December 2020

30.11 tot 27.12.2020

28.02.2021

In de loop van maart 2021

 

Hoe gebeurt de facturatie aan de ziekteverzekering van de activiteiten van artsen, verpleegkundigen en administratieve assistenten?

WELKE FACTURATIE WAS VAN KRACHT TOT EN MET 26 JULI 2020?

Informatie over de facturatie voor de activiteiten van artsen, verpleegkundigen en administratieve hulpkrachten tot en met 26 juli 2020

Deze regels blijven belangrijk voor de centra die nog niet alle verzamelstaten hebben ingediend met de prestaties die vóór deze datum hebben plaats gevonden.

VANAF 27 JULI 2020: EEN NIEUWE MANIER VAN FACTURATIE

De facturatie gebeurt niet langer via de verzamelstaten. De mededeling van de gegevens met het oog op de betaling van de activiteit gebeurt via dezelfde online SharePoint-toepassing. Dit geldt eveneens voor de alternatieve afnamecentra en dit vanaf de activering van dit centrum.

Om toegang te krijgen werd aan de administratief verantwoordelijke van elk centrum heeft u een gebruikersnaam en een paswoord meegedeeld.

Gebruikershandleiding om de gegevens van een centrum te kunnen invoeren.

Om de vergoedingen te kunnen ontvangen voor de verrichte activiteit vanaf 27 juli 2020, zal elk centrum – naast de reeds ingevulde rubrieken – ook de volgende gegevens met betrekking tot de zorgverleners en de administratieve ondersteuning moeten invullen in de toepassing:

Aanwijzingen voor de rubriek ‘Verstrekkers’

 • U kunt telkens de naam, voornaam en het RIZIV-nummer of rijksregisternummer invoeren van alle medische, verpleegkundige en administratieve medewerkers die in het centrum werken.

In het kader van de regelgeving die vanaf 27 juli 2020 van toepassing is:

 • De artsen kunnen, naast de rol van ‘arts’, ook de rol ‘medische coördinatie’ aanduiden. Dezelfde arts kan 2 keer worden meegedeeld, enerzijds in de rol van ‘arts’ en anderzijds in de rol van ‘medische coördinatie’.
 • Men kan in de toepassing ook een onderscheid maken tussen verpleegkundigen die ter beschikking worden gesteld aan het centrum (door een consortium van diensten voor thuisverpleging) of verpleegkundigen die rechtstreeks werken onder het centrum zelf. Dit door de rol  ‘verpleegkundige-consortium’ of de rol ‘verpleegkundige’ te selecteren. Als de verpleegkundige via het consortium werkt, dient ook in de administratieve fiche dit consortium correct worden  geselecteerd. De financiering hiervan verloopt via het consortium op basis van het aantal uren dat het centrum voor die verpleegkundige meedeelt.

Aanwijzingen voor de rubriek ‘Prestaties’

 • In de rubriek ‘Prestaties’ moet u per activiteitsdag het aantal gewerkte uren ingeven voor elke verstrekker of medewerker.
 • Vanaf 27 juli 2020 is het mogelijk om voor de artsen een onderscheid maken tussen uren die gepresteerd zijn met de rol ‘arts’ (klinische onderzoeken en/of staalafnames) of met de rol ‘medische coördinatie’.
 • In de alternatieve afnamecentra moeten de uren gepresteerd door de verantwoordelijke arts geregistreerd worden als medische coördinatie.

Aanwijzingen voor de ‘Activiteitsindicatoren’

 • Het maximum aantal factureerbare uren per dag wordt verhoogd voor elke dag waarop het de drempel van de 200 staalafnames en/of klinische onderzoeken is overschreden. Dit zal blijken uit de gegevens die de triage- en afnamecentra via de SharePoint-toepassing doorgeven in de rubriek activiteitsindicatoren.

Hoe verwerkent en controleren we de gegevens?

We controleren of de uren binnen het maximumaantal aanrekenbare uren blijven. Als we een overschrijding van het maximum vaststellen, dan zullen we dat automatisch corrigeren op de volgende manier:

 • Als de dagprestaties van de artsen (klinische onderzoeken en/of staalafnames) in een weekend of op een feestdag meer dan 12 uur bedragen, dan herleiden we die tot het maximum van 12 uur.
 • Als de gecumuleerde dagelijkse prestaties voor artsen (uitgezonderd de medische coördinatie) en verpleegkundigen de 36 uur (als centrum beschikt over afnamefunctie) of de 24 uur (als centrum geen afnamefunctie heeft) overschrijden, dan herleiden we het aantal uren verpleegkunde tot het maximum van 36 of 24 uur. Indien nodig herleiden we daarna ook het aantal uren voor artsen tot het maximum van 36 of 24 uur. De enige uitzondering hierop zijn de dagen waarop de drempel van 200 staalafnames en/of klinische onderzoeken wordt overschreden. Dan verhoogt het maximumaantal factureerbare uren voor verpleegkundigen  volgens de regels die hierboven zijn beschreven.
 • Als de dagprestaties van de administratieve assistenten meer dan 18 uren bedragen, dan herleiden we ze tot het maximum van 18 uren. De enige uitzondering hierop zijn de dagen waarop de drempel van 200 staalafnames en/of klinische onderzoeken wordt overschreden. Dan verhoogt het maximumaantal factureerbare uren voor administratieve assistenten  volgens de regels die hierboven zijn beschreven.
 • De alternatieve afnamecentra ontvangen pas een vergoeding op voorwaarde dat het gemiddeld aantal afnames per dag (berekend op 7 dagen, van maandag tot zondag) minstens 750 bedraagt.
  De tarieven per uur zijn dezelfde als voor de triage- en afnamecentra.

Hoe betalen we deze vergoedingen?

We betalen de prestaties uit op het rekeningnummer dat het centrum heeft meegedeeld in de rubriek ‘Triage-en afnamecentra’ van de online toepassing. Het  is dus essentieel dat u controleert of hier het juiste rekeningnummer en de juiste rekeninghouder staat. De vergoeding van het aantal uren verpleegkunde dat ter beschikking wordt gesteld via een consortium van diensten thuisverpleging wordt rechtstreeks betaald aan het consortium op basis van het aantal gepresteerde uren dat het centrum heeft meegedeeld in de toepassing.

Verandering van rekeningnummer

In geval van aanpassing van het rekeningnummer, dan dient het centrum:

 • het nummer aanpassen in de online toepassing
 • tegelijkertijd een mail sturen naar covid19@riziv-inami.fgov.be, met de vermelding van de prestatiedatum vanaf wanneer het nieuwe rekeningnummer van toepassing is.

Samenwerking met consortia van thuisverpleegkundigen

Om de huisartsen en de triage- en afnamecentra te ondersteunen bij de staalafname heeft het Riziv via het Verzekeringscomité overeenkomsten afgesloten met een aantal consortia van thuisverpleegkundigen, met een aangepaste financiering. De centra kunnen hierop beroep doen in overleg met deze consortia. In dat geval dient het centrum dit te vermelden in de administratieve fiche in de SharePoint-toepassing.

Vanaf wanneer kunnen de centra de vergoedingen aanrekenen?

De centra kunnen de vergoedingen ten vroegste aanrekenen vanaf de startdatum van het centrum.

Vragen?

 

Laatst aangepast op 16 oktober 2020