Begroting 2019 van de ziekteverzekering goedgekeurd door de Algemene raad van het RIZIV

Deze 15 oktober 2018 heeft onze Algemene Raad de begroting en de begrotingsdoelstelling van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) vastgelegd. Het gaat om een bedrag van 26.518.320.000 EUR.


In zijn vergadering van 15 oktober 2018 heeft de Algemene Raad de begroting en de begrotingsdoelstelling van de verzekering voor geneeskundige verzorging vastgelegd.

“Ik ben zeer blij. We kunnen de ingeslagen weg nu verderzetten. Het belangrijkste is dat er   geen besparingen zijn ten laste van de patiënten en van de zorgverleners”, benadrukt Maggie De Block, minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken.  

Het gaat om een bedrag van 26.518.320.000 EUR. De meerderheid van de Algemene Raad keurde dit objectief goed. Het budgettaire meerjarenkader van de federale regering blijft daarbij gerespecteerd.
De voorziene indexmassa’s (1,45 % voor de honoarariasectoren) worden integraal toegekend.

De beslissing bouwt voort op een voorstel dat door de meerderheid van verzekeringsinstellingen en van zorgverstrekkers op 1 oktober 2018 was goedgekeurd. De beslissing concretiseert de te realiseren maatregelen om de doelstelling te bereiken.

Enerzijds worden hierbij bijkomende inspanningen gevraagd in de farmasector ten belope van 272 mio EUR, anderzijds werden een aantal correcties doorgevoerd.
Hierbij worden de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot taken behorend tot de bevoegdheden van de gefedereerde entiteiten niet langer door de verzekering geneeskundige verzorging ten laste genomen (36,2 mio EUR)
Ook werd de opbrengst van het plan handhaving verrekend (25 mio EUR).

De beslissing bevat een bijkomend budget voor de sector van de kinesitherapie alsook voor de sector diëtetiek voor kinderen.
De economische marge van de apothekers werd met 5,8 mio EUR verhoogd.
Bijzondere projectfinanciering voor mHealth projecten is voorzien.
Er zal bij de stakeholders en de gebruikers ook een periodieke monitoring en bevraging worden georganiseerd over het gebruik van en de tevredenheid over de eHealthdiensten.

Contacten