Het Fonds voor de medische ongevallen (FMO) in beweging. Activiteitenverslag 2017 en werkingsanalyse 2018

Het Fonds voor de medisch ongevallen (FMO) van het RIZIV publiceert zijn activiteitenverslag over 2017. Tegelijk met deze terugblik, kijken we vooruit. Dat doen we aan de hand van een recente analyse van onze werking en de nodige plannen voor de toekomst.

 

Het FMO: 2017 in cijfers

Sinds de opstart van het FMO stond de teller eind december 2017 op 4273 ingediende aanvragen. In het kader van de kosteloze en laagdrempelige procedure onderzoekt het FMO alle dossiers die het ontvangt, want er bestaat geen ontvankelijkheidsdrempel voor het indienen van een adviesaanvraag:

 • Het FMO ontving in 2017, 507 nieuwe aanvragen. De teller van het totale aantal aanvragen sinds het ontstaan van het FMO komt daarmee op 4273.
 • In 2017 is 63 % van de aanvragen Nederlandstalig  en 36% Franstalig. In 2017 was er 1 Duitstalig dossier. We merken hier een verschuiving: in 2016 en 2015 waren er ongeveer evenveel Franstalige als Nederlandstalige dossiers.
 • In 66,7% van de gevallen diende het slachtoffer zelf zijn aanvraag in. In 13,5 % was de indiener het ziekenfonds van het slachtoffer, in 15,8 % was het zijn advocaat en 2,3 % kreeg hulp van een vzw.
 • Voor de in 2017 ingediende dossiers en voor zover de ontvankelijkheid in fase 1 werd onderzocht is
  meer dan 92% ontvankelijk na een administratieve analyse

Onze activiteiten: nieuwe en lopende dossiers

Het Fonds voor de medische ongevallen zat ook in 2017 niet stil. Het behandelde een flink pak dossiers, betaalde een aantal vergoedingen uit en nam een aantal initiatieven om de behandeling van de dossiers te versnellen:

 • Het FMO liet 2125 expertises uitvoeren voor een kostprijs van bijna 4 miljoen EUR sinds de start. Tegensprekelijke expertises hebben een gemiddelde kostprijs van 2.131,99 EUR  en ongeveer 900 EUR voor de eenzijdige expertises.
 • In 2017 staat de teller op 41% gesloten dossiers op het totale aantal dossiers ingediend sinds de start van het FMO . In 2012 was dit 12%, in 2013 en 2014 9 %, in 2015 21%, in 2016 29%.
 • In 2017 heeft het FMO schadevergoedingen uitbetaald in 46 dossiers. Voor een som van 6.677.443,71 EUR ging dat over een vergoeding als eenmalig kapitaal. 23163,09 EUR werd als rente uitbetaald

Het FMO kent in 2017 meerder uitdagingen

 • Het is een uitdaging om het personeelskader van het FMO volledig in te vullen. In 2017 is dat bijna gelukt, maar er blijven wel moeilijkheden om artsen aan te werven.
 • IT-problemen: kinderziektes en verdere ontwikkeling van de nieuwe software, zoektocht om medische gegevens op een gestructureerde manier te ontvangen en verwerken
 • Er is nog steeds een belangrijke achterstand in de behandeling van de dossiers. Uit de cijfers van het jaarverslag blijkt  dat die achterstand niet meer toegenomen is, ook niet in absolute cijfers.

Medio 2017 besloten we tot  een meer schadegerichte aanpak waarbij voor aanvragen waarin geen indicaties van de ernstgraad zijn, te opteren voor een eenvoudiger proces. Bovendien zullen we prioriteit geven aan dossiers met zeer ernstige schade.

Optimalisering van de processen van het FMO: een analyse in 2018

In de loop van 2018 gaf het RIZIV de opdracht aan een externe partner om de situatie van het FMO in kaart te brengen. Deze analyse en bijhorend plan van aanpak stelt het FMO in staat om de structurele achterstand aan te pakken en nieuwe dossiers binnen aanvaardbare en realistische termijnen af te werken.

Deze analyse vult de bevindingen aan die we in 2017 zelf al maakten. We nemen ze op in een plan van aanpak:

 • de wettelijke reglementering zorgt voor enkele uitdagingen: indienen per aangetekend schrijven, afwerkingstermijn van 6 maanden, 1 type aanvraag, geen voorafgaande procedures
 • optimalisering organisatie en functionering binnen het fonds
 • ICT-ondersteuning: performante tools
 • HR-ondersteuning: invulling van het personeelskader, vervangingen en opleidingen

“Het FMO is een instelling met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde”, zegt Mia Honinckx, directeur van het FMO.  “Met de nodige vooruitgang rond de problemen van personeelsbezetting en IT-systemen, willen we onze werking verder verbeteren. Zo streven we naar meer afgehandelde dossiers en een meer proactieve begeleiding van de slachtoffers.”

Meer weten?

In het kader van zijn duurzaamheidsbeleid publiceert het FMO zijn activiteitenverslag enkel digitaal.
U vindt het verslag op www.riziv.be > Publicaties > Overzicht van onze publicaties > Onze jaar- en activiteitenverslagen > Fonds voor de medische ongevallen > Activiteitenverslag 2017.

Contacten