Het RIZIV in 2016: een gezonde mix van traditie en vernieuwing

Het jaarverslag 2016 van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) is gepubliceerd. Eén conclusie dringt zich alvast op: ook in 2016 zat het RIZIV niet stil! Het instituut zette zijn traditionele activiteiten verder in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (GVU), maar stond ook garant voor heel wat vernieuwing. Ontdek hier alvast een selectie van 10 markante feiten uit het jaarverslag.

5 X traditie

In 2016:

 1. blijft het RIZIV maatregelen nemen die zorgen voor een betere besteding van de beschikbare middelen. Zo werd bv. het ‘mondzorgtraject’ ingevoerd op 1 juli voor personen die geen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. Het principe: wie het voorgaande jaar een bezoek bracht aan de tandarts, krijgt zijn tandverzorging beter vergoed dan wie dat niet deed. Dat is inzetten op preventie, om curatieve verstrekkingen – die vaak duurder zijn – indien mogelijk te vermijden. Dankzij dergelijke maatregelen kan het RIZIV budget vrijmaken voor de vergoeding van nieuwe geneeskundige verstrekkingen.

 2. blijft het aantal langdurig arbeidsongeschikte personen stijgen, maar ook de inspanningen van het RIZIV om die personen weer te begeleiden naar werk. In 2016 waren er 45.394 arbeidsongeschikten deeltijds aan het werk (tegenover 39.787 in 2015). Er vatten ook 5.413 personen een ‘socioprofessioneel re-integratietraject’ aan (tegenover 3.349 in 2015), waarmee zij hun competenties konden actualiseren of nieuwe competenties konden verwerven. Het Kenniscentrum voor arbeidsongeschiktheid – dat deel uitmaakt van het RIZIV – nam bovendien weer heel wat initiatieven, zoals het opstarten van studies en het organiseren van bijeenkomsten. Die initiatieven maakten de kennis over arbeidsongeschiktheid toegankelijker, ondersteunden het beleid en versterkten het netwerk tussen de spelers in het domein.

 3. ontving het RIZIV maandelijks een 50-tal nieuwe aanvragen voor vergoeding van medische ongevallen. Het Fonds voor de medische ongevallen (FMO), de bevoegde RIZIV-dienst, behandelde die aanvragen en betaalde vergoedingen uit in 11 dossiers. Eind december stond de teller van het totale aantal aanvragen – sinds de oprichting van het FMO in 2012 – al op 3.768.
 4. blijft het RIZIV strijden tegen sociale fraude door sociaal verzekerden. Er zijn ongeveer 4.000 individuele dossiers gecontroleerd en daarbij is fraude vastgesteld voor een totaal onverschuldigd bedrag van meer dan 5 miljoen EUR. De terugvordering gebeurt door de ziekenfondsen. Bovendien werden er een 500-tal administratieve sancties aan de overtreders opgelegd, goed voor een bedrag van 350.471,83 EUR.

 5. blijft informatieveiligheid (gegevensbeheer van zorgverleners, sociaal verzekerden en eigen personeel) een strategische doelstelling. Het RIZIV engageert zich ertoe om zijn beheersysteem continu te verbeteren. Dat gebeurt onder meer via regelmatige interne audits en een jaarlijkse externe audit, die de overeenstemming moet vaststellen met de ISO-norm, waarvoor het RIZIV in 2014 een certificaat behaalde.

5 X vernieuwing

In 2016:

 1. werkte het RIZIV mee aan het plan ‘Geïntegreerde zorg voor chronisch zieken’. Dat plan moet het welzijn van patiënten met een chronische ziekte verbeteren door meer geïntegreerde zorg.
  Die patiënten moeten de mogelijkheid krijgen om de controle van hun ziekte zelf in handen te nemen, met ondersteuning van een multidisciplinair netwerk. Ondertussen krijgen 20 kandidaat-pilootprojecten vaste vorm, geografisch verspreid over heel België. Op federaal niveau leidt het RIZIV de uitvoering van het plan in goede banen, in nauwe samenwerking met de FOD Volksgezondheid. 

 2. resulteerde een jarenlang hervormingsprogramma in een nieuwe structuur voor de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) van het RIZIV. Hierdoor kon de DGEC, ondanks een nijpend personeelstekort, toch doelmatig toezicht blijven houden op de besteding van het GVU-budget. Zo stelde de DGEC vast dat de zorgverleners maar liefst 8.766.783 EUR te veel hadden aangerekend aan de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) en stelde de dienst ook rapporten op, met onder meer een analyse van het gebruik van MRI-toestellen (zware medische beeldvorming).

 3. gaat het RIZIV volop mee in de golf van digitalisering. In november ging bv. de informaticatoepassing IDES (Invalidity Data for Electronic System) in productie. Met die toepassing is het mogelijk om alle invaliditeitsdossiers die de verzekeringsinstellingen hebben opgemaakt elektronisch te behandelen. Resultaat: een kortere behandelingstermijn.

 4. heeft het RIZIV zijn methodes voor ‘datamatching’ gemoderniseerd. ‘Datamatching’, ofwel gegevens van verschillende databanken kruisen, is een belangrijk hulpmiddel bij de controles die het RIZIV uitvoert. Die modernisering leidde tot een betere beveiliging van de informatie en toegang tot de gegevens.  

 5. heeft het RIZIV, meer bepaald het FMO, zijn netwerk van medische en juridische experten uitgebreid via overheidsopdrachten. Er waren plaatsen beschikbaar voor 44 medische disciplines (vooral artsen-specialisten), advocaten voor 6 rechtsgebieden en juristen. Heel wat plaatsen zijn ondertussen ingevuld, maar er blijft weliswaar nood aan bijkomende medische experten.

Meer weten?

In het kader van zijn duurzaamheidsbeleid publiceert het RIZIV zijn jaarverslag enkel nog digitaal.

Contacten