Het RIZIV waakt erover dat ziekenhuizen hun MRI-scans uitsluitend met vergunde toestellen nemen

14 ziekenhuizen rekenden ten onrechte 13,5 miljoen EUR aan voor MRI-scans die ze hadden verricht met 17 niet-erkende toestellen. Dat stelde de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) van het RIZIV vast in een nationale controleactie. De dienst vraagt de ziekenhuizen dat bedrag terug te betalen aan de ziekteverzekering.

Van CT-scans naar MRI-scans via het protocolakkoord

Sommige scanners stellen de patiënt bloot aan schadelijke röntgenstralen. Dat is het geval bij CT-scans. De Federale, de Gemeenschaps- en Gewestministers bevoegd voor volksgezondheid wilden dat risico beperken. Zij sloten daartoe op 24 februari 2014 een protocolakkoord over de zware medische beeldvorming.

Daarin werd onder meer afgesproken om de CT-onderzoeken te beperken in het voordeel van MRI-onderzoeken. MRI-toestellen werken zonder röntgenstralen. Dat is veiliger voor de patiënt.

De spreiding van de MRI-toestellen

Om de stijgende vraag naar MRI-scans op te vangen, waren er meer MRI-toestellen nodig. Die uitbreiding vergde een weloverwogen spreidingsplan om de toestellen op een haalbare afstand en binnen een redelijke termijn ter beschikking te stellen van de patiënt.

Een wildgroei van MRI-toestellen zou financieel onverantwoord zijn. Daarom is er een erkenningsprocedure voor zware apparatuur medische beeldvorming. De ziekteverzekering vergoedt alleen MRI-scans verricht met toestellen die erkend zijn overeenkomstig de federale programmatie.

Alle toestellen worden met een identificatienummer geregistreerd in een nationaal kadaster. Dat vergroot de controlemogelijkheden op niet-erkende MRI-toestellen.

Een nationale controleactie

In een nationale controleactie onderzocht de DGEC van het RIZIV of ziekenhuizen geen MRI-scans aanrekenden die met niet-erkende toestellen waren verricht.

De inspecteurs stelden het volgende vast:

  • 14 ziekenhuizen werkten met niet-erkende MRI-toestellen: vijf ziekenhuizen in Vlaanderen, vijf in Wallonië en vier in Brussel.
  • Zij factureerden voor een totaal onverschuldigd bedrag van 13.504.047,00 EUR
  • Het ging om 90.934 MRI-scans.

Op de 144 MRI-toestellen in gebruik waren er 17 niet-erkende toestellen waarmee ziekenhuizen ten onrechte factureerden, 12% dus van de toestellen in België.

Alle betrokken ziekenhuizen ontvingen een pro justitia om het bedrag dat ze ten onrechte hadden aangerekend terug te betalen aan de ziekteverzekering. De minister heeft daarenboven de bevoegdheid om een deel van het budget van de betrokken ziekenhuizen te verminderen met 10 %.

Deze controleactie belet dat sommige ziekenhuizen zich een onrechtmatig voordeel toeëigenden ten nadele van de ziekenhuizen die wel de erkenningsprocedure respecteerden. Het budget van de gezondheidszorg mag niet ontsporen door onrechtmatige aanrekeningen. Dat zou de radiologen en de ziekenhuizen benadelen die wel de regels volgen: zij zouden dan extra inspanningen moeten leveren om het budget onder controle te houden.

Met dergelijke acties wil de DGEC van het RIZIV voorkomen dat de ziekteverzekering ten onrechte wordt aangesproken voor niet-vergoedbare prestaties. Zo blijft de Belgische gezondheidszorg toegankelijk, duurzaam en veilig voor de patiënt.

Het RIZIV organiseert de ziekteverzekering en de uitkeringsverzekering. Het instituut bepaalt de voorwaarden voor de terugbetaling van medische zorgverlening en voor de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en ouderschap.

De DGEC bij het RIZIV waakt erover dat het budget van de ziekte- en uitkeringsverzekering zo goed mogelijk wordt besteed. Daarom publiceert de DGEC brochures om de zorgverleners op de hoogte te brengen van de reglementering van de verzekering. Ook analyseert de DGEC de facturatiegegevens van groepen zorgverleners. Tenslotte controleert de DGEC de zorgverleners op een correcte aanrekening van hun prestaties. Waar nodig stelt hij inbreuken op de reglementering vast en gaat hij over tot recuperatie van het teveel aangerekende. Zorgverleners kunnen daarenboven worden veroordeeld tot een boete.

Contacten