Praktijkondersteuning huisartsgeneeskunde

Als huisarts komt u in aanmerking voor een jaarlijkse premie om de werking  van uw praktijk te ondersteunen. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.
 

Wat is een premie voor praktijkondersteuning huisartsgeneeskunde?

Een premie voor praktijkondersteuning huisartsgeneeskunde is een forfaitair bedrag dat wij jaarlijks betalen aan huisartsen om de werking van hun praktijk te ondersteunen. 

Hoeveel bedraagt de premie?

Voor 2015 bestaat de premie uit een basisbedrag van 1.672,94 EUR en een aanvullend bedrag van 500 EUR.

Het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen legt het bedrag van de premie vast.

Let wel

Ingevolge een informaticaprobleem hebben sommige artsen eind september 2015 een te hoog bedrag aan beschikbaarheidshonoraria ontvangen.

Wij moeten deze teveel ontvangen bedragen recupereren.  Voor de artsen die recht hebben op de premie voor praktijkondersteuning 2015 (betaling voorzien voor eind december 2015), zullen wij de teveel ontvangen beschikbaarheidshonoraria in mindering brengen van de premie.

Wat zijn de voorwaarden voor het basisbedrag?

Om in aanmerking te komen voor het basisbedrag, moet u voldoen aan de volgende 3 voorwaarden:

 1. U bent een erkend huisarts
   
  U bent een erkend huisarts als u in het premiejaar (volledig jaar of een gedeelte ervan) de bevoegdheidscode -003 of -004 hebt.
 2.  
 3. U bent ingeschreven in de georganiseerde wachtdienst

U kan op 2 manieren voldoen aan deze voorwaarde:

  • U hebt minstens eenmaal een beschikbaarheidshonorarium ontvangen voor het premiejaar.

  • U hebt geen beschikbaarheidshonorarium ontvangen, maar u bent wel beschikbaar voor deelname aan de wachtdienst of uw huisartsenkring heeft u van wachtdienst vrijgesteld.

  Belangrijk
  Uw huisartsenkring beheert de gegevens over uw inschrijving in de wachtdienst via de portaalsite MEDEGA. Als u niet correct geregistreerd bent via MEDEGA, dan kunnen wij u de premie niet betalen. Raadpleeg in dat geval uw huisartsenkring, die het nodige moet doen.  

 1. U hebt voldoende raadplegingen en/of huisbezoeken aangerekend
     
  Wij kijken na of u voldoende raadplegingen en/of huisbezoeken hebt aangerekend aan de verplichte ziekteverzekering. We doen dat aan de hand van onze profielgegevens voor het jaar x-2 (=referentiejaar, x is het premiejaar).  
   
  Uw vestigingsdatum als huisarts bepaalt het aantal raadplegingen en/of huisbezoeken dat u moet aangerekend hebben in het referentiejaar. Wij stellen uw vestigingsdatum gelijk aan uw erkenningsdatum.
  • Bent u op 1 januari van het premiejaar minder dan 5 jaar gevestigd als huisarts?
        
   Dan hoeft u geen minimumaantal raadplegingen en/of huisbezoeken te hebben aangerekend in het referentiejaar. Concreet betekent dit dat wij uw raadplegingen en/of huisbezoeken  niet nakijken tot en met het 5e premiejaar dat volgt op uw erkenningsjaar.
  • Bent u op 1 januari van het premiejaar 5 jaar of meer gevestigd als huisarts?

   Dan moet u minstens 1.250 raadplegingen en/of huisbezoeken hebben aangerekend in het referentiejaar. Als dat niet het geval is, dan moet u gemiddeld minstens 1.250 raadplegingen en/of huisbezoeken hebben aangerekend over een periode van 5 jaar (referentiejaar → referentiejaar - 5).

 Belangrijk

Werkte u in het referentiejaar in een medisch huis en hebt u een akkoord afgesloten met het oog op de forfaitaire betaling van sommige verstrekkingen? Dan kijken wij uw raadplegingen en/of huisbezoeken na aan de hand van een overzicht dat u naar ons moet opsturen.

Voorbeelden:

 • U bent als huisarts erkend in 2010 of later:
  Om in aanmerking te komen voor het basisbedrag voor 2015, hoeft u geen minimumaantal raadplegingen en/of huisbezoeken te hebben aangerekend.

 • U bent als huisarts erkend vóór 2010:
  Om in aanmerking te komen voor het basisbedrag voor 2015, moet u in 2013 of in de periode van 2009 tot 2013 minstens 1.250 raadplegingen en/of huisbezoeken hebben aangerekend. Als u werkte in een medisch huis, stuur ons dan een overzicht van uw raadplegingen en/of huisbezoeken in 2013 of in de periode van 2009 tot 2013 (als u in 2013 geen 1.250 raadplegingen en/of huisbezoeken hebt aangerekend)

Wat zijn de voorwaarden voor het aanvullende bedrag?

Om in aanmerking te komen voor het aanvullend bedrag, moet u voldoen aan de voorwaarden voor het basisbedrag en moet u in 2015 volledig toegetreden zijn en blijven tot het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen.

Hoe ontvangt u de premie?

Wij betalen de premie automatisch op basis van de beschikbare gegevens over uw erkenning, uw inschrijving in de wachtdienst, uw toetreding tot het akkoord en uw raadplegingen en/of huisbezoeken.
U moet dus geen aanvraag indienen.

Als u voor de premie in aanmerking komt, dan sturen wij u een bevestigingsbrief in de 1e helft van december van het premiejaar.

U beheert wel uw rekeningnummer online via de toepassing

MyRiziv.Let wel

Als u: 

 • in het referentiejaar werkte in een medisch huis

en 
 

Wanneer ontvangt u de premie?

 
U ontvangt de premie in de 2e helft van december van het jaar waarop de premie betrekking heeft.
 

Wat als uw gegevens niet volledig zijn?

Als wij in de 2e helft van december nog niet beschikken over:

 • uw rekeningnummer
 • de MEDEGA-gegevens over uw inschrijving in de wachtdienst
 • uw overzicht van uw raadplegingen en/of huisbezoeken verricht in de loop van het referentiejaar (enkel als u in het referentiejaar actief was in een medisch huis)

dan gebeurt de betaling pas in de loop van het jaar volgend op het jaar waarop de premie betrekking heeft.

De vervollediging van uw gegevens moet gebeuren uiterlijk op 30 juni van het jaar dat volgt op het premiejaar. Na die datum vervalt uw recht op de premie.

Wat als u volgens onze gegevens niet in aanmerking komt voor de premie?

Enkel als u volgens de beschikbare gegevens in aanmerking komt voor de premie, ontvangt u van ons een bevestigingsbrief.

Als u geen bevestigingsbrief en dus ook geen praktijktoelage krijgt, dan hebt u de mogelijkheid die niet-betaling te betwisten.

Dat kunt u doen via een aangetekende brief, uiterlijk op 30 juni van het jaar dat volgt op het premiejaar. Als u na die datum een betwisting indient, dan zullen wij die als onontvankelijk beschouwen.

Is er ook een premie voor praktijkondersteuning 2016?

Vanaf 2016 is er een geïntegreerde premie voorzien ter ondersteuning van de praktijk en van het gebruik van eHealthdiensten (punt 4.1.5 van het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017).

Niet-geïnformatiseerde artsen behouden het recht op een basispraktijktoelage van 1.500 EUR.

Zodra de exacte toekenningsmodaliteiten vastgelegd zijn, zullen wij ze op onze website publiceren.

Contacten

 

Laatst aangepast op 15 april 2016