print

Kanker: een patiënt doorverwijzen naar een gespecialiseerd hadrontherapiecentrum (protontherapie)

Hadrontherapie (waaronder protontherapie) is een specifieke bestralingstechniek voor tumoren. Patiënten die in aanmerking komen voor een behandeling met hadrontherapie kunnen daarvoor een tegemoetkoming krijgen. Deze behandeling gebeurt in een gespecialiseerd hadrontherapiecentrum. De procedure voor doorverwijzingen vindt u onderaan.

Op deze pagina:

This information is also available in English 

Wat is hadrontherapie?

Hadrontherapie is een bestralingstechniek die met protonen of andere geladen deeltjes (zoals koolstofionen) tumoren bestraalt met zeer hoge precisie. Bepaalde deeltjes zoals koolstofionen kunnen ook gebruikt worden om tumoren te behandelen die minder gevoelig zijn voor de klassieke fotonenbestraling.

Waar kan men hadrontherapie krijgen?

Het RIZIV werkt samen met de volgende gespecialiseerde hadrontherapiecentra (binnen en buiten belgië):

Wie komt in aanmerking voor hadrontherapie?

Alleen patiënten die voldoen aan de vastgelegde voorwaarden komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van de behandeling.

De Wetenschappelijke raad en de Akkoordraad voor de begeleiding van hadrontherapie stellen die indicaties en bijkomende inclusiecriteria op, waarna het Verzekeringscomité ze al dan niet goedkeurt.

Wie kan patiënten doorverwijzen?

Binnen het kader van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) kunnen enkel erkende radiotherapiecentra die hierover met ons een overeenkomst hebben afgesloten, patiënten doorverwijzen naar een gespecialiseerd hadrontherapiecentrum.

Zo’n overeenkomst legt onder meer het volgende vast:

 • de procedure om patiënten te verwijzen
 • de voorwaarden waaraan patiënten moeten voldoen om een tegemoetkoming te kunnen krijgen (inclusiecriteria)
 • de regeling voor het vergoeden van reis- en verblijfskosten van de patiënt en van de eventuele begeleider indien de behandeling plaatsvindt in het buitenland. 
 • de vergoeding voor het verwijzende radiotherapiecentrum voor het coördineren van de doorverwijzing
 • de modaliteiten om het gespecialiseerde centrum te vergoeden.

Wat is de procedure?

Om een patiënt door te verwijzen naar een gespecialiseerd hadrontherapiecentrum volgt u deze stappen:

 1. Als hadrontherapie de enige of meest aangewezen therapie voor de patiënt is volgens het verslag van een multidisciplinair oncologisch consult  (MOC), contacteert de behandelende arts een van de verwijzende radiotherapiecentra (in België) die de patiënt kunnen doorverwijzen naar een gespecialiseerd hadrontherapiecentrum (in België of het buitenland). Ook voor niet-oncologische aandoeningen die in aanmerking kunnen komen, is een multidisciplinair verslag nodig.
 2. Na toetsing aan de voorwaarden, stuurt het verwijzend radiotherapiecentrum ons een volledig aanvraagdossier, met vermelding van het hadrontherapiecentrum dat de patiënt wil behandelen en al de geraamde kosten daarvoor.
 3. Dit aanvraagdossier wordt aan de betrokken Akkoordraad voorgelegd, die beslist om de behandeling en indien van toepassing reis- en verblijfskosten al dan niet te vergoeden
 4. Na een positieve beslissing van de Akkoordraad kan de patiënt zich in het hadrontherapiecentrum laten behandelen.
  Het verwijzend radiotherapiecentrum coördineert deze doorverwijzing.
 5. Na behandeling betalen wij rechtstreeks de behandelingskosten aan het hadrontherapiecentrum en indien van toepassing vergoeden wij de verblijfskosten en de reiskosten (*) aan de rechthebbende. Het verwijzend radiotherapiecentrum ontvangt een vergoeding voor de coördinatie.

(*) De transportkosten van en naar gespecialiseerde centra voor hadrontherapie op Belgisch grondgebied zijn onderworpen aan de voorwaarden en procedures voor interventies voorzien voor kankerpatiënten:
https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/ziekten/chronische-ziekten/Paginas/tegemoetkoming-reiskosten-kankerpatient.aspx
De transportkosten van en naar gespecialiseerde centra voor hadrontherapie gelegen in het buitenland worden gedekt zoals bepaald in de overeenkomst.

Schema en toelichting

Contacten

Dr. Sander Roosens

Tel: +32(0)2 739 74 52

E-mail: Hadrontherapie@riziv-inami.fgov.be

Dr. Sander Roosens

Tel: +32(0)2 739 74 52

E-mail: Hadrontherapie@riziv-inami.fgov.be