Bijkomende uitleg inzake de tegemoetkomingen voor het multidisciplinair overleg (GDT)

Hieronder vindt u bijkomende uitleg die we hebben opgesteld op basis van verscheidene vragen die we hebben ontvangen.

Aantal deelnemers aan het overleg

Het aantal deelnemers aan het multidisciplinair overleg is onbeperkt. De patiënt moet evenwel akkoord gaan met de deelnemers en het RIZIV (via de ziekenfondsen) betaalt per overleg maximaal 4 tegemoetkomingen aan zorgverleners.

Wie krijgt de tegemoetkomingen?

Enkel zorgverleners kunnen een tegemoetkoming krijgen. De GDT is een zorgverlener, een mantelzorger of een hulpverlener niet.

De GDT kan één tegemoetkoming voor het overleg krijgen indien een zorg -of hulpverlener in hoofde van de GDT daadwerkelijk heeft meegewerkt in het raam van het overleg. Ook als er verschillende deelnemers zijn in hoofde van de GDT, dan krijgt de GDT slechts één tegemoetkoming voor het overleg. De GDT beslist hoe die tegemoetkoming besteed wordt. Duidelijke voorafgaande afspraken met de zorg -of hulpverleners die deelnemen in hoofde van de GDT, zijn aangewezen.

Maximaal 4 tegemoetkomingen mogen aangerekend worden per overleg. Als er meer zorgverleners in aanmerking komen, beslist de GDT welke zorgverleners vermeld worden op de factuur.
 

Over de modelformulieren (Bijlagen 64, 65 en 69)

U kunt geen exemplaren van deze documenten verkrijgen of kopen bij het RIZIV. U kunt kopies gebruiken van de documenten die bij de omzendbrief aan de GDT's zijn gevoegd of die u enkele alinea's lager vindt of op de pagina "Formulieren GDT".

De inhoud van deze formulieren mag niet gewijzigd worden; dus geen tekst toevoegen of schrappen.

Deze teksten kunnen via informatica worden opgesteld. Daarbij mag de lay-out aangepast worden, bijvoorbeeld een ander lettertype of meer of minder tussenruimtes.

Het aantal lijntjes (8) op de factuur (bijlage 65) wil niet zeggen dat maximaal slechts 8 pseudocodes mogen worden vermeld; indien nodig mogen er lijntjes worden toegevoegd. Hetzelfde geldt voor het formulier “zorgplan”(bijlage 64 en bijlage 69) punt 2 (deelnemers aan het overleg). Indien de factuur meer dan een pagina telt dienen deze te worden genummerd.
Op het niveau van het RIZIV zijn er geen afspraken gemaakt omtrent het elektronisch versturen van de facturen. Een "papieren" factuur is in elk geval noodzakelijk.

Het toevoegen van de rekeningnummers aan het formulier "zorgplan" (bijlagen 64 en 69) is in principe een ongeoorloofde toevoeging. Er kunnen ook problemen rijzen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken zorgverleners. Daarnaast hoeft de zorgverlener in de praktijk slechts één maal zijn rekeningnummer te bezorgen aan de GDT en niet bij elk overleg waaraan hij deelneemt.

Andere documenten

Er is geen formulier vastgelegd voor de medische verklaringen waaruit blijkt dat de patiënten voldoen aan de voorwaarden omschreven in art. 1, 8° (“patiënt met verminderde fysieke zelfredzaamheid”) en art. 1, 9° (“PVS-patiënt”) van het KB. Zelfontworpen standaardformulieren zijn toegelaten.

Het evaluatieverslag is niet het verslag van het multidisciplinair overleg. Het evaluatieverslag bevat de evaluatie van de zelfredzaamheid van de patiënt op grond van een evaluatie-instrument, aangevuld met de verplichte items die niet door het gebruikte instrument zijn gedekt. Er zijn geen vormvereisten vastgelegd voor het evaluatieverslag.

Er hoeft geen enkel document naar het RIZIV te worden gestuurd. De GDT staat in voor de bewaring van het evaluatieverslag, het zorgplan en andere documenten.

Contacten

 

Laatst aangepast op 28 oktober 2014