Het “Terug-naar-werktraject” voor arbeidsongeschikte werknemers en werklozen

Het aantal personen met gezondheidsproblemen dat instroomt in het stelsel van de uitkeringsverzekering neemt jaar na jaar toe, ook bij de jongere populatie. De oorzaken voor de toename van het aantal arbeidsongeschikt erkende mensen zijn complex, en bevinden zich op verschillende domeinen. Ook de oplossingen bevinden zich op verschillende actieterreinen.

De zorgsector wordt er zich meer en meer van bewust dat aangepast werk hebben of stappen kunnen zetten naar een dergelijk werk, een belangrijk onderdeel vormt van het herstelproces.
Bovendien is aangetoond dat hoe laagdrempeliger de dienstverlening tot ondersteuning naar tewerkstelling opgezet wordt, hoe meer en hoe sneller er gebruik van gemaakt wordt en hoe sneller de acties kunnen worden ondernomen.
Investeren in een terug-naar-werktraject (TNW-traject) is logisch om zo vroeger, doelgerichter en persoonlijker te kunnen handelen en om de bestaande diensten efficiënter te kunnen gebruiken. Het zal toelaten om deze acties en het terugkeren naar aangepast werk te versnellen en te verhogen.

Bent u werknemer of werkloze en arbeidsongeschikt? Dan gaat een ‘terug naar werk’-coördinator (TNW-coördinator) samen met de adviserend arts van uw ziekenfonds na of en op welke manier u terug kunt naar de arbeidsmarkt.

 

Wat is een Terug-Naar-werktraject?

Het is een traject waarbij een “TNW-coördinator” van uw ziekenfonds u ondersteunt bij het vinden van de gepaste begeleiding voor uw terugkeer naar de arbeidsmarkt, dankzij aangepast werk, ander werk of een opleiding.

Een TNW-coördinator laat toe om:

 • het aantal mensen dat een re-integratietraject start, te versnellen en vergroten
 • de doorstroom naar een geschikte baan te versnellen en verhogen
 • gerichter en persoonlijker te handelen
 • effectiever gebruik te maken van bestaande diensten (federaal en regionaal).

Een TNW-traject in 4 principes :

 1. Zo snel mogelijk te weten te komen of het starten van een TNW-traject voor u mogelijk is.
 2. Weten of een steun nodig zal zijn in uw TNW-traject. U kan mogelijk zelf opnieuw aan de slag of u heeft ondersteuning nodig om stappen naar een job te zetten.
 3. Zo vroeg mogelijk vaststellen welke steun en welke aanpassingen voor u nodig zullen zijn.
 4. U zo snel mogelijk in contact brengen met de sleutelfiguur die deze steun of aanpassingen kan bieden.

Tijdens het traject is er een nauwe samenwerking tussen u, de “TNW-coördinator”, de adviserend arts van uw ziekenfonds, uw behandelend arts, en uw arbeidsarts als u verbonden bent door een arbeidsovereenkomst.

Wie kan in een Terug-naar-werktraject stappen?

Elke werknemer of werkloze kan het traject starten als die

 • arbeidsongeschikt erkend is
 • nog voldoende fysieke en psychische vermogens en vaardigheden heeft die de terugkeer naar de arbeidsmarkt mogelijk maken. Deze vaardigheden zijn de zogenaamde "restcapaciteiten", die passen in een meer positieve kijk op arbeidsongeschiktheid en de terugkeer naar het werk.

Laat uw gezondheid geen re-integratie toe, dan start er geen traject.

Wie kan een Terug-naar-werktraject opstarten?

Het initiatief om een TNW-traject effectief op te starten, kan komen van:

 • de adviserend arts van uw ziekenfonds: na een medisch onderzoek verwijst de adviserend arts u eventueel door naar de TNW-coördinator voor een eerste contactmoment
 • of uzelf: u neemt zelf contact op met de TNW-coördinator van uw ziekenfonds om een eerste contactmoment te organiseren

Wat gaat er vooraf aan een Terug-naar-werktraject?

De situatie verschilt enigszins naargelang uw traject wordt geactiveerd op initiatief van de adviserend arts van uw ziekenfonds of op uw eigen initiatief.

TNW-TRAJECT OP INITIATIEF VAN DE ADVISEREND ARTS VAN UW ZIEKENFONDS

 • Tien weken na de aanvang van uw arbeidsongeschiktheid vraagt de adviserend arts u om een vragenlijst in te vullen.
 • U bezorgt deze vragenlijst binnen twee weken ingevuld terug aan de adviserend arts.
 • In de vierde maand van arbeidsongeschiktheid maakt de adviserend arts via uw medisch dossier en de ingevulde vragenlijst een eerste inschatting van wat u nog kan, volgens uw ‘restcapaciteiten’. Er zijn twee mogelijkheden:
  • De adviserend arts beslist om u door te verwijzen naar de TNW-coördinator voor een eerste contactmoment: hij heeft tijdens de inschatting van uw ‘restcapaciteiten’ geoordeeld dat een werkhervatting bij uw werkgever (als u verbonden bent door een arbeidsovereenkomst) of het opnemen van een beroep op de reguliere arbeidsmarkt mogelijk lijkt te zijn na één of meerdere aanpassings- en/of begeleidingsacties.
  • De adviserend arts beslist om u niet door te verwijzen naar de TNW-coördinator voor een eerste contactmoment: hij heeft geoordeeld dat wegens uw gezondheidstoestand de aanpassings- en begeleidingsacties dan niet nodig of mogelijk zijn. Tijdens een nieuwe inschatting van uw “restcapaciteiten” zal hij kunnen beslissen om u door te verwijzen naar de TNW-coördinator omdat hij dan oordeelt dat een werkhervatting bij uw werkgever (als u verbonden bent door een arbeidsovereenkomst) of het opnemen van een beroep op de reguliere arbeidsmarkt mogelijk lijkt te zijn na één of meerdere aanpassings- en/of begeleidingsacties.

Binnen één maand na deze doorverwijzing organiseert de TNW-coördinator dit eerste contactmoment waarin hij zijn rol bij de begeleiding en opvolging van het traject toelicht en hij samen met u de eerste stap van het traject nagaat.
Heeft u een arbeidsovereenkomst?
Als u verbonden bent door een arbeidsovereenkomst, verwijst de TNW-coördinator u tijdens het eerste contactmoment, met uw instemming en met de nodige ondersteuning, naar de preventieadviseur-arbeidsarts met het oog op de aanvraag tot een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting of de opstart van een re-integratietraject bij uw werkgever.

TNW-TRAJECT OP EIGEN INITIATIEF

Tijdens uw erkende arbeidsongeschiktheid kan u steeds aan de TNW-coördinator vragen om een eerste contactmoment te organiseren.

 • U neemt contact op met uw ziekenfonds.
 • Indien nodig ontvangt u een vragenlijst die u binnen twee weken ingevuld moet bezorgen aan de adviserend arts.
 • Binnen één maand na het bezorgen van de ingevulde vragenlijst organiseert de TNW-coördinator een eerste contactmoment waarin hij zijn rol bij de begeleiding en opvolging van het traject toelicht en hij samen met u de eerste stap van het traject nagaat:
  • Heeft u een arbeidsovereenkomst?
   Tijdens het eerste contactmoment verwijst de TNW-coördinator u, met uw instemming en met de nodige ondersteuning, naar de preventieadviseur-arbeidsarts met het oog op de aanvraag tot een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting of de opstart van een re-integratietraject bij uw werkgever.
  • U heeft geen arbeidsovereenkomst of u bent niet doorverwezen naar de preventieadviseur-arbeidsarts?
   Na dit eerste contactmoment, vraagt de TNW-coördinator aan de adviserend arts de toestemming om een TNW-traject onder zijn coördinatie op te starten.
   Indien de adviserend arts oordeelt dat het opstarten van een TNW-traject niet verenigbaar is met uw algemene gezondheidstoestand, organiseert de coördinator met u een nieuw contactmoment binnen de maand na het vorige contactmoment om de door de adviserend arts verrichte inschatting te bespreken en eventueel de doelstelling van het traject aan te passen.

Uw re-integratietraject via de preventieadviseur-arbeidsarts

Neem voor meer info over het re-integratietraject via de preventieadviseur-arbeidsarts contact op met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid
Tel. : 02 233 41 11
E-mail : hua@werk.belgie.be

Uw re-integratietraject via de Terug-naar-werk-coördinator en de adviserend arts van uw ziekenfonds

Na de ondertekening van een positieve engagementsverklaring door uzelf, de TNW-coördinator en de adviserend arts van uw ziekenfonds, organiseert de TNW-coördinator binnen één maand een eerste opvolggesprek om een re-integratieplan op te stellen. Dit plan bevat minstens:

 • de doelstellingen van het plan,
 • het eindresultaat dat wordt nagestreefd,
 • één concrete actie en
 • één concrete afspraak voor een volgend opvolggesprek.

De TNW-coördinator en de adviserend arts van uw ziekenfonds kunnen na uw toestemming overleggen met andere bij het traject betrokken partijen (behandelend arts, therapeutische begeleider, werkgever,  begeleider van de diensten en instellingen van de Gewesten en de Gemeenschappen die deelnemen aan de socioprofessionele re-integratie of andere dienstverleners).

De TNW-coördinator volgt de uitvoering van het plan op samen met u en de andere betrokken partijen.

Webinar: kick-off Terug-naar-werktraject

Op 24 januari 2022 organiseerden we samen met de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een webinar over de uitrol van het Terug-naar-werktraject.

Herbekijk de plenaire sessie met Minister Frank Vandenbroucke en Clara Arbesu, directeur generaal van onze Dienst voor uitkeringen:

Bekijk de originele versie van de video (zonder tolk) op YouTube.

Tijdens een workshop gingen de bevoegde regioministers van Werk in debat met de verschillende stakeholders:

 • de federale overheid, met in het bijzonder het RIZIV
 • de ziekenfondsen,
 • de regionale administratie en dienstverleners,
 • de werkgevers,
 • de artsen,
 • de werknemers.

Herbekijk hier de workshops van de verschillende regio’s op YouTube:

 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 22 juni 2022