Brexit – impact ‘No Deal’ voor Belgische burgers in het Verenigd Koninkrijk

U vindt hier vragen die Belgische burgers kunnen stellen over het recht op uitkeringen als ze zich in het Verenigd Koninkrijk bevinden, in geval het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zou verlaten zonder akkoord (no deal brexit).


U woont in het Verenigd Koninkrijk of wenst naar het Verenigd Koninkrijk te verhuizen

U ontvangt op dit moment een Belgische uitkering betaald door het ziekenfonds en u woont in het Verenigd Koninkrijk. Kan u uw uitkering verder blijven ontvangen na de datum waarop het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (EU)  stapt zonder akkoord (‘no-deal’)?

De Belgische Brexit-Wet voorziet dat zolang u in het Verenigd Koninkrijk woont de verdere betaling van Belgische uitkeringen gegarandeerd blijft tot uiterlijk 31 december 2020, voor zover u tot die datum aan alle wettelijke toekenningsvoorwaarden blijft voldoen.

U ontvangt een uitkering van het ziekenfonds. U wenst te verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Kan u in dat geval uw invaliditeitsuitkering behouden?

De Belgische Brexitwet voorziet in een verdere toepassing van de huidige Europese coördinatieregels tot uiterlijk 31 december 2020. Dit geldt ook voor uitkeringsgerechtigden die hun woonplaats overbrengen naar het Verenigd Koninkrijk.

Dat zou betekenen dat in geval van verhuis naar het Verenigd Koninkrijk, het recht op uitkeringen behouden kan blijven tot uiterlijk 31 december 2020, op voorwaarde dat u daarnaast aan alle wettelijke toekenningsvoorwaarden blijft voldoen.

U bent in dat geval niet verplicht om toestemming te vragen aan de adviserend arts van uw ziekenfonds voorafgaand aan uw verhuis naar het Verenigd Koninkrijk. Wel bent u verplicht om minstens 15 dagen op voorhand uw ziekenfonds in te lichten over uw nieuwe adres in het Verenigd Koninkrijk.

U ontvangt op dit moment een Belgische invaliditeitsuitkering en woont in het Verenigd Koninkrijk. Uw Belgisch ziekenfonds informeert u dat de adviserend arts een medisch controleonderzoek wenst om een verderzetting van uw erkenning als invalide te beoordelen.

Op basis van de Belgische Brexit-Wet zal het ziekenfonds tot 31 december 2020 de Europese coördinatieregels blijven toepassen, die voorzien dat rechthebbenden op invaliditeitsuitkeringen het recht hebben om te worden onderzocht in hun woonstaat. Dat betekent dat het ziekenfonds aan het bevoegde Britse orgaan zal vragen om een medisch controleonderzoek te organiseren voor rekening van de Belgische adviserend arts. 

U kan uw ziekenfonds op elk moment schriftelijk meedelen als u geen controles in het Verenigd Koninkrijk wenst, en verkiest om steeds in België opgeroepen te worden.

Het is mogelijk dat in geval van een harde Brexit zonder akkoord Britse controleartsen geen controleonderzoeken meer zullen uitvoeren van  buitenlandse invaliden in het Verenigd Koninkrijk. In dat geval zal het ziekenfonds u contacteren om met de vraag om zelf de nieuwe en relevante medische informatie aan te leveren om de adviserend arts toe te laten om een beslissing te nemen.

Als u hierover niet beschikt of de door u aangeleverde medische informatie onvoldoende blijkt om een beslissing te nemen, moet u naar België afreizen voor een controleonderzoek uitgevoerd door de adviserend arts van het Belgisch ziekenfonds.
Bij weigering worden uw uitkeringen stopgezet, tenzij u aantoont medisch niet in staat te zijn om de gevraagde verplaatsing naar België te ondernemen. 

U bent gedetacheerd in het Verenigd Koninkrijk

U woont en werkt in het Verenigd Koninkrijk voor een Belgische werkgever en bent voor deze tewerkstelling onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid (detachering). Waar moet u uitkeringen aanvragen wanneer u arbeidsongeschikt zou worden na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie?

De Belgische Brexit-wet voorziet in een verdere toepassing van de Europese coördinatieregels, zodat u voor de verdere duur van de detachering en uiterlijk tot 31 december 2020 in België sociaal verzekerd bent.
Dat betekent ook dat België zich tijdens deze periode als bevoegde staat beschouwd voor het verstrekken van uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval.

U kan als Belgisch sociaal verzekerde die in het Verenigd Koninkrijk woont Belgische arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aanvragen door uw Belgisch ziekenfonds een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid opgesteld door een Brits behandelend arts (statement of fitness for work). Op dit getuigschrift moet de vermoedelijke duur van de arbeidsongeschiktheid vermeld staan.

U bent zelf verantwoordelijk om dit getuigschrift tijdig aan uw Belgisch ziekenfonds te bezorgen. De aangiftetermijnen uit de Belgische wetgeving zijn van toepassing (14 kalenderdagen indien arbeider, 28 kalenderdagen indien bediende).

Als uw arbeidsongeschiktheid voortduurt na de einddatum op het oorspronkelijke attest, moet u tijdig (binnen de 2 dagen) een nieuw attest  bezorgen aan uw ziekenfonds om een verdere betaling van uitkering te garanderen.

Als u bijna één jaar arbeidsongeschikt bent, zal de adviserend arts van het ziekenfonds een controleonderzoek organiseren met oog op een eventuele erkenning als invalide in België. Dit onderzoek kan in het Verenigd Koninkrijk of in België plaatsvinden.

De Belgische Brexit-wet garandeert de uitbetaling van Belgische arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in het Verenigd Koninkrijk tot uiterlijk 31 december 2020, ook al zou uw arbeidsongeschiktheid voortduren na deze datum.

U woont in België en wenst tijdelijk in het Verenigd Koninkrijk te verblijven

U ontvangt een Belgische arbeidsongeschiktheidsuitkering van het ziekenfonds en wenst tijdelijk te verblijven in het Verenigd Koninkrijk (bijv. vakantie). Deze periode vindt plaats na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Moet u de toelating hebben van de adviserend arts van het ziekenfonds om te vertrekken?

De Belgische Brexit-wet voorziet in een verdere toepassing van de Europese coördinatieregels tot uiterlijk tot 31 december 2020. Dat betekent dat u tot die datum met behoud van uitkering naar het Verenigd Koninkrijk kan reizen, zonder dat u toestemming nodig heeft van de adviserend arts van het ziekenfonds. Wel bent u verplicht om uw ziekenfonds voorafgaand te informeren over de periode van uw verblijf in het Verenigd Koninkrijk.

Contacten

 

Laatst aangepast op 18 maart 2019