Brexit – impact van ‘No Deal’ voor Britse burgers in België

U vindt hier vragen die Britse burgers kunnen stellen over het recht op uitkeringen als ze in België wonen, in geval het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zou verlaten zonder akkoord (no deal brexit).


U werkt in België. U heeft in het Verenigd Koninkrijk gewerkt

U was aan het werk en sociaal verzekerd in het Verenigd Koninkrijk tot enkele maanden na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. U bent nu aan de slag in België voor een Belgische werkgever. U bent dus door de Belgische sociale zekerheid gedekt. Bent u onmiddellijk gedekt voor uitkeringen van het ziekenfonds?

De Belgische wetgeving maakt het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen alsook van uitkeringen toegekend naar aanleiding van de zwangerschap/geboorte van een kind afhankelijk van het vervullen van een zogenaamde wachttijdvoorwaarde. Dat betekent dat u tijdens een referteperiode voorafgaand aan de aanvangsdatum van het uitkeringsrecht een minimumaantal verzekeringsdagen moet bewijzen.

Voor voltijds tewerkgestelde werknemers zijn deze wachttijdvoorwaarden als volgt:

  • Arbeidsongeschiktheid: minimaal 180 arbeids-of gelijkgestelde dagen tijdens 12 maanden voorafgaand aan de aanvangsdatum arbeidsongeschiktheid
  • Moederschapsverlof/vaderschapsverlof/geboorteverlof/adoptieverlof: minimaal 120 arbeids-of gelijkgestelde dagen bewijzen tijdens de 6 maanden voorafgaand aan de aanvang van het verlof.

Als u op basis van uw in België gepresteerde dagen niet aan deze wachttijdvoorwaarde zou voldoen, verplicht het Belgisch wetsinitiatief het ziekenfonds om eveneens voorafgaandelijke verzekeringstijdsvakken vervuld onder de Britse wetgeving in aanmerking te nemen om het recht op uitkeringen te openen. Tijdvakken vervuld onder de Britse wetgeving tot uiterlijk 31 december 2020 kunnen op die manier worden samengeteld.

Het ziekenfonds zal in dit geval het bevoegde Britse orgaan (HM Revenue and Customs) contacteren om een bewijs van verzekeringstijdsvakken in het Verenigd Koninkrijk op te vragen (formulier E104 of S041).

Als het ziekenfonds als gevolg van de Brexit moeilijkheden zou ondervinden om de noodzakelijke verzekeringsbewijzen rechtstreeks te verkrijgen van het bevoegde Britse orgaan , zal het ziekenfonds u verzoeken zelf het nodige bewijs aan te leveren van uw tijdvakken van verzekering in het Verenigd Koninkrijk voorafgaand aan de tewerkstelling in België.

Meer informatie over het aanvragen van een attest over Britse verzekeringstijdsvakken (online of per post) vindt u op de website van de Britse overheid.

U woont in België en ontvangt een invaliditeitsuitkering. U werkte vroeger in het Verenigd Koninkrijk

U bent na 1 jaar primaire arbeidsongeschiktheid als invalide erkend in België en ontvangt een invaliditeitsuitkering van het ziekenfonds. Deze intrededatum invaliditeit situeert zich na de uittredingsdatum van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. U heeft in het verleden echter een aantal jaren in het Verenigd Koninkrijk gewerkt. Open u op basis van deze jaren nog recht op een Britse invaliditeitsuitkering?

De Belgische Brexit-wet voorziet dat voor alle intredes invaliditeit tot 31 december 2020 van de Europese coördinatieregels inzake invaliditeitsuitkeringen verder worden toegepast.

Dat betekent concreet dat het RIZIV, in samenwerking met het ziekenfonds, op basis van uw Britse verzekeringsloopbaan een aanvraag voor een Britse invaliditeitsuitkering zal opstarten bij het bevoegde Britse orgaan.  In afwachting zal het ziekenfonds u een voorlopig een volledige Belgische invaliditeitsuitkering ontvangen, die deels geldt als voorschot op een eventuele Britse uitkering.

U bent verplicht om mee te werken aan de aanvraagprocedure in het Verenigd Koninkrijk.

Bij toekenning van een Britse invaliditeitsuitkering vindt een herberekening plaats van uw Belgische uitkering vanaf de ingangsdatum van de Britse uitkering. De door de Belgische uitkeringsverzekering verleende voorschotten worden in dat geval verrekend met de Britse nabetaling.

Als het Verenigd Koninkrijk een Britse uitkering weigert, of deze uitkering als gevolg van de Brexit zonder akkoord niet tot uitbetaling komt als gevolg van uw woonplaats in België, behoudt u het recht op een volledige Belgische invaliditeitsuitkering.

U bent als invalide erkend in België maar u ontvangt ook een Britse invaliditeitsuitkering. Om die reden betaalt het ziekenfonds uw Belgische invaliditeitsuitkering maar gedeeltelijk uit. Wat gebeurt er indien het Verenigd Koninkrijk de Britse uitkering stopzet bij uittreding zonder akkoord?

Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn van een no deal Brexit op de verdere uitbetaling van Britse uitkeringen aan gerechtigden woonachtig in lidstaten van de EU.

Als zou blijken dat de Britse uitkering wordt opgeschort of stopgezet, zal het ziekenfonds opnieuw een onverminderde Belgische invaliditeitsuitkering betalen.

U ontvangt enkel een Britse invaliditeitsuitkering. Heeft u recht op een Belgische uitkering van het ziekenfonds indien het Verenigd Koninkrijk de Britse uitkering stopzet bij uittreding zonder akkoord?

Als inwoner van België met enkel een Britse invaliditeitsuitkering bent u niet verzekerd in de Belgische uitkeringsverzekering. Indien uw uitkering als gevolg van de Brexit zou stoppen, geeft dit geen aanleiding tot toekenning van een Belgische invaliditeitsuitkering betaald door het ziekenfonds.

In geval van onvoldoende bestaansmiddelen komt u mogelijk wel in aanmerking voor een tegemoetkoming voor gehandicapten in België. Neem in dat geval contact op met de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-Generaal Personen met een Handicap.

Contacten

 

Laatst aangepast op 18 maart 2019