Verloop van het socioprofessionele heroriënterings of rehabilitatietraject

Een heroriënterings- of rehabilitatietraject omvat verscheidene noodzakelijke stappen. U start de procedure van socioprofessionele re-integratie met een afspraak bij de ‘terug naar werk’-coördinator en eindigt met nieuwe, aan uw gezondheidstoestand aangepaste competenties waarmee u op de arbeidsmarkt opnieuw terecht kunt.

 

Contacteer uw ‘terug naar werk’-coördinator (als u werknemer of werkloze bent) of uw adviserend arts (als u zelfstandige bent)

Als u vrijwillig en gemotiveerd een traject wilt starten, dan zal uw ‘terug naar werk’-coördinator en uw adviserend arts van uw ziekenfonds u hierin begeleiden.

De adviserend arts evalueert steeds:  

 • of u arbeidsongeschikt erkend bent
 • of uw gezondheidstoestand toelaat om een traject te starten 

Indien de adviserend arts oordeelt dat u aan die voorwaarden beantwoordt, bepaalt u samen met uw ‘terug naar werk’-coördinator en uw adviserend arts uw traject.

Samen met uw ‘terug naar werk’-coördinator en adviserend arts uw traject bepalen

U hebt al enig idee van een project

Leg uw voorstel van opleiding voor aan uw ‘terug naar werk’-coördinator.  Die zal het met u bespreken en vervolgens uw voorstel aan de adviserend arts voorleggen.

Er zijn verschillende opties:

 • De adviserend arts oordeelt dat uw project als zodanig aanvaardbaar is. Hij dient uw aanvraag in bij onze Geneeskundige raad voor invaliditeit, die het project onderzoekt en een beslissing neemt. Uw adviserend arts informeert u over de beslissing.
  Als uw project goedgekeurd is, nemen wij de kosten in verband met uw traject voor onze rekening, namelijk de kosten voor het oriënteringsonderzoek, de opleidings- en vervoerskosten, enz.
  In geval van weigering nemen wij alleen de kosten in verband met een eventueel onderzoek voor de beroepsoriëntering ten laste.
  Als u niet akkoord gaat met deze beslissing, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de bevoegde arbeidsrechtbank.
 • De adviserend arts oordeelt dat uw project nog verder moet worden ontwikkeld. Hij zal u, via de ‘terug naar werk’-coördinator, doorverwijzen naar de regionale partner voor een oriëntatie.
 • De adviserend arts oordeelt dat u niet klaar bent om een opleiding te volgen. Hij kan u andere opties voorstellen (therapie, gespecialiseerde sociale begeleiding, …). U kunt de adviserend arts toch vragen uw aanvraag bij ons in te dienen.

U hebt nog geen project

De ‘terug naar werk’-coördinator zal u doorverwijzen naar de regionale partner om uw competenties en vaardigheden in kaart te brengen. U ontwikkelt samen met die partner een project. De partner legt dit project ter goedkeuring voor aan uw adviserend arts. Als uw adviserend arts akkoord gaat met dit project wordt er een aanvraag bij de Geneeskundige raad voor invaliditeit ingediend. Als de adviserend arts niet akkoord gaat met het voorstel, zal er een nieuw project worden gezocht.

Wie zijn de gespecialiseerde partners?

 • gewestelijke organen voor beroepsopleiding en tewerkstelling.
 • centra voor beroepsoriëntering

Bij uw eerste afspraak bij de regionale partner krijgt u een bemiddelaar, hij zal u helpen bij het bepalen van uw project.

Welke rol heeft die bemiddelaar? 
 • Hij ondervraagt u over uw studies, uw werkervaring, de weerslag van uw aandoening op uw dagelijks functioneren, uw toekomstverwachtingen, enz.
 • Hij evalueert uw competenties

Op basis van die gegevens evalueert de bemiddelaar uw sterke en zwakke punten. Hij bepaalt de activiteitensectoren waarin u zich zou kunnen heroriënteren. Hij bespreekt met u de resultaten van de bevindingen en bezorgt ze aan de adviserend arts ter goedkeuring. Wanneer de adviserend arts akkoord gaat met het voorstel zal de bemiddelaar de aanvraag indienen bij de Geneeskundige raad voor invaliditeit. Uw ‘terug naar werk’-coördinator en adviserend arts informeren u over de beslissing. Als de adviserend arts niet akkoord gaat, zal de bemiddelaar samen met u op zoek gaan naar een nieuw project.

Indien uw project goedgekeurd is, nemen wij de kosten in verband  met uw traject voor onze rekening, namelijk, de kosten  voor het oriënteringsonderzoek, de opleidingskosten, vervoerskosten enz.

In geval van weigering nemen wij alleen de kosten in verband met het onderzoek voor het oriënteringsonderzoek ten laste.
Als u niet akkoord gaat met de beslissing, dan kunt u bij de bevoegde arbeidsrechtbank tegen die beslissing in beroep gaan.

Een opleidingsproject kan momenteel niet in overweging worden genomen

De resultaten van het oriënteringsonderzoek zetten u ertoe aan andere acties te ondernemen (therapie, gespecialiseerde sociale begeleiding, enz.). 

Tijdens de opleiding

 • Wijzigen de data van de opleiding of zijn er annulaties?
 • Start u een bezoldigde stage (de bezoldiging kan het bedrag van uw uitkering beïnvloeden)?
 • Onderbreekt u uw opleiding?
 • Verandert u van opleiding?
 • Bent u niet geslaagd?

Verwittig uw ‘terug naar werk’-coördinator en/of uw bemiddelaar: die zal de situatie met u evalueren.

Wilt u een vergoeding voor bepaalde kosten?

Richt u tot uw ziekenfonds dat met de uitbetalingen is belast (vergoeding van de inschrijvings- en vervoerskosten, uitbetaling van de premies).

Opnieuw op de arbeidsmarkt

Eenmaal u voor de opleiding bent geslaagd, hebt u een periode van 6 maanden om werk te zoeken met de nieuw verworven competenties.
Tijdens die periode kan u hulp krijgen tijdens uw zoektocht naar werk van de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling (ACTIRIS in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Forem in het Waalse Gewest, VDAB in het Vlaamse Gewest. 

6 maanden na afloop van uw opleiding evalueert de adviserend arts opnieuw uw arbeidsongeschiktheid.
Hij houdt rekening met de nieuwe beroepscompetenties die u tijdens uw opleiding heeft verworven.
Hij kan een einde aan uw arbeidsongeschiktheid stellen.

Contacten

 

Laatst aangepast op 12 januari 2023