e-gezondheid

e-gezondheid staat voor het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) – en  meer bepaald internettechnologie – om de gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren.


Portaal Mijngezondheid: een overzicht van uw gezondheidsgegevens

Dankzij het online portaal Mijngezondheid, krijgt u toegang tot allerlei persoonlijke gegevens over uw gezondheid (zowel medische als administratieve) en over gezondheid in het algemeen.
U kunt onder andere uw lopende (nog niet uitgevoerde) elektronische geneesmiddelenvoorschriften raadplegen.

Sinds 26 april 2021 vervangen de nieuwe eID-kaarten geleidelijk de elektronische identiteitskaarten die het einde van hun geldigheidsduur bereikt hebben of als verloren, gestolen of vernietigd zijn opgegeven. Dit houdt verschillende wijzigingen in, onder meer bij het lezen van de eID-kaart om toegang te krijgen tot e-gezondheidsdiensten. Meer informatie over de nieuwe eID-kaart vindt u op de website van de FOD Binnenlandse Zaken. Klik hier voor meer informatie over de nieuwe eID-kaart of om de meest recente versie van de eID-software te installeren.

Meer info over Mijngezondheid op de website van FOD Volksgezondheid

Directe toegang tot het online portaal Mijngezondheid

Uw toestemming voor het elektronisch delen van uw gezondheidsgegevens
 

In de loop van uw leven raadpleegt u verschillende zorgverleners (artsen, apothekers, ziekenhuizen, verpleegkundigen, enz.). Door uw “geïnformeerde toestemming” te geven voor het elektronisch delen van uw gezondheidsgegevens, aanvaardt u dat de personen die u medisch behandelen informatie over uw gezondheid met elkaar delen. Als ze samenwerken en uw medische voorgeschiedenis kennen, kunnen die zorgverleners u snellere zorg verlenen en voorkomen dat u onnodige onderzoeken moet ondergaan.

De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die u als patiënt aan uw zorgverleners geeft om uw gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Het delen van de gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit van de zorg en voldoet aan de regels inzake de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.
Het zijn uw gegevens en die worden beschermd. U kunt op ieder ogenblik beslissen om ze al dan niet uit te wisselen.

Voor meer info en om uw toestemming te geven : www.patientconsent.be  

Bekijk de film op www.patientconsent.be of op Youtube.

Download de lange versie van de film (774 MB) en/of de korte versie van de film, zonder geluid (208M).

MyCareNet

MyCareNet  is een digitaal dienstenplatform dat individuele zorgverleners en instellingen kunnen gebruiken: eenvoudig, betrouwbaar en veilig!

 • Sinds 1 januari 2014: in de apotheek, het ziekenhuis en bij bepaalde andere zorgverleners moet u niet meer uw SIS-kaart, maar wel uw elektronische identiteitskaart (eID) voorleggen. Door uw rijksregisternummer dat op uw eID staat, krijgen de zorgverleners toegang tot uw verzekerbaarheidsgegevens via MyCareNet.
 • Sinds 2009: thuisverpleegkundigen hebben een aantal specifieke MyCareNet-diensten  ter beschikking om met de ziekenfondsen te communiceren. Het zijn diensten om te factureren bij derdebetalersregeling, om medisch-administratieve documenten te versturen en om de verzekerbaarheid te controleren.
 • Sinds 1 augustus 2014 kunnen de huisartsen kiezen voor het elektronisch beheer van de globaal medisch dossiers (GMD) van hun patiënten via MyCarenet. Het eGMD omvat het beheer van de administratieve aspecten van het GMD
 • Sinds juli 2015, vervangt MyCarenet het platform Carenet voor de elektronische gegevensuitwisselingen tussen ziekenhuizen en ziekenfondsen.

Premies voor gebruik van software bij dossierbeheer

Jaarlijks betalen wij een forfaitair bedrag aan:

 • huisartsen  die hun globaal medische dossiers digitaal beheren met een aanvaard softwarepakket (= de ‘telematicapremie voor huisartsen’)
 • verpleegkundigen  die hun patiëntendossiers beheren met een aanvaard softwarepakket en die ook aan bepaalde andere voorwaarden voldoen (= de ‘telematicapremie voor verpleegkundigen’).
 • kinesitherapeuten  die hun patiëntendossiers beheren met een aanvaard softwarepakket en die ook aan bepaalde andere voorwaarden voldoen.

Toepassingen op onze website

Op onze website staan er heel wat toepassingen . Een aantal daarvan zijn bestemd voor iedereen, de andere zijn voorbehouden voor (bepaalde categorieën van) zorgverleners.

e-gezondheid staat ook voor …

 •   ‘e-care’-toepassingen via het eHealth-platform , onder andere:
  • Terugbetaling van medische verstrekkingen of medische hulpmiddelen via Qermid
  • E-care TARDIS, registratie van de gegevens en online vraag om vergoeding

 • de invoering van het elektronisch medisch voorschrift in de ambulante sector (project Recip-e) en de elektronische datering van geneesmiddelenvoorschriften in ziekenhuizen 
 • de ‘eHealthbox’ : een gratis en beveiligde elektronische mailbox voor alle actieve beroepsbeoefenaars
 • modules voor opleiding via e-learning
 • Het gedeeld farmaceutisch dossier: als u uw toestemming geeft, dan kan voortaan elke apotheker waartoe u zich richt uw medicatiegegevens raadplegen. Zo krijgt elke apotheker die u een geneesmiddel aflevert automatisch een volledig overzicht van al uw medicatie en kan hij nog beter waken over uw veiligheid. De apotheker krijgt alleen inzage in uw geneesmiddelen (naam, dosering en datum van aflevering) van de afgelopen 12 maanden. Er is geen enkele uitwisseling van andere informatie, bv. de naam van de arts die een geneesmiddel heeft voorgeschreven of de apotheker die het heeft afgeleverd. Meer info bij uw apotheker of op www.apotheek.be.
 

Actieplannen eGezondheid

Het eerste actieplan eGezondheid 2013-2018 zag het levenslicht in het najaar van 2012, opgesteld tijdens een breed overleg tussen onder anderen patiëntenverenigingen, zorgverleners, ziekenfondsen, de IT-industrie en overheden (federaal, gewestelijk en communautair).

Bij de actualisering in 2015 werd een extra actiepunt opgenomen: ‘Mobile Health’. Het actiepunt beoogt de creatie van een kader waarin Mobile Health toepassingen kunnen geïntegreerd worden in het zorgsysteem, rekening houdend met een aantal kwalitatieve, juridische, organisatorische en financiële aspecten. We hebben een oproep voor proefprojecten ‘Mobile Health’ voorbereid.

In januari 2019 keurde de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid het Actieplan eGezondheid 2019-2021 goed.

eHealthmonitor:  uw mening over de applicaties van eGezondheid

De eHealthmonitor is een van de actiepunten van dit nieuwe plan 2019-2021. Dat is een jaarlijkse enquête bij zorgverleners en burgers, om hun kennis en gebruiksgemak te peilen van de eHealthapplicaties.  Vervolgens zullen ‘focusgroepen’ verbeteracties bespreken. Dit om de effectiviteit te verbeteren van het eGezondheidslandschap in België.

Voor 2019 onthulde eHealthMonitor onder andere:

 • een gebrek aan kennis van de mogelijkheden van e-gezondheidszorg, bij zorgverleners en burgers.
 • dat bijzondere aandacht nodig is voor de toegankelijkheid van e-gezondheidsdiensten.
 • dat de COVID-19-crisis de deur heeft geopend voor een aantal digitale toepassingen in de gezondheidssector (bv. invoering van teleconsulten). Er bestaat daarentegen nog steeds bezorgdheid dat het menselijke aspect van de zorg verloren gaat bij deze digitale overgang.
 • dat de digitale uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners beter kan. Zij zijn ontevreden over de beschikbare digitale communicatiekanalen, en een meerderheid wisselt medische gegevens nog schriftelijk en/of telefonisch uit.
 • dat burgers weinig gebruik maken van nationale en regionale gezondheidsportalen.

Om een beter en soepeler gebruik mogelijk te maken en om het vertrouwen in e-gezondheid te versterken, lijken een goede communicatie over de beschikbare instrumenten en de invoering van opleiding voor zorgverstrekkers van essentieel belang.

Vind alle resultaten van de 2019-editie van eHealthMonitor

Project VIDIS: elektronisch delen van gegevens over geneesmiddelen

Het project VIDIS (Virtual Integrated Drug Information System) beoogt een effectieve en efficiënte gegevens- en informatiedeling over alle aspecten van de medicamenteuze behandeling. Het RIZIV coördineert dit project

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 23 februari 2022