e-gezondheid

e-gezondheid staat voor het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) – en  meer bepaald internettechnologie – om de gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren.


Portaal Mijngezondheid: een overzicht van uw gezondheidsgegevens

Dankzij het online portaal Mijngezondheid, krijgt u toegang tot allerlei persoonlijke gegevens over uw gezondheid (zowel medische als administratieve) en over gezondheid in het algemeen.
U kunt onder andere uw lopende (nog niet uitgevoerde) elektronische geneesmiddelenvoorschriften raadplegen.

Meer info over Mijngezondheid op de website van FOD Volksgezondheid

Directe toegang tot het online portaal Mijngezondheid

Uw toestemming voor het elektronisch delen van uw gezondheidsgegevens

 

 Video ‭[1]‬

 

In de loop van uw leven raadpleegt u verschillende zorgverleners (artsen, apothekers, ziekenhuizen, verpleegkundigen, enz.). Door uw “geïnformeerde toestemming” te geven voor het elektronisch delen van uw gezondheidsgegevens, aanvaardt u dat de personen die u medisch behandelen informatie over uw gezondheid met elkaar delen. Als ze samenwerken en uw medische voorgeschiedenis kennen, kunnen die zorgverleners u snellere zorg verlenen en voorkomen dat u onnodige onderzoeken moet ondergaan.

De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die u als patiënt aan uw zorgverleners geeft om uw gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Het delen van de gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit van de zorg en voldoet aan de regels inzake de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.
Het zijn uw gegevens en die worden beschermd. U kunt op ieder ogenblik beslissen om ze al dan niet uit te wisselen.

Voor meer info en om uw toestemming te geven : www.patientconsent.be  

Bekijk de film op www.patientconsent.be of op Youtube.

Download de lange versie van de film (774 MB) en/of de korte versie van de film, zonder geluid (208M).

MyCareNet

MyCareNet  is een digitaal dienstenplatform dat individuele zorgverleners en instellingen kunnen gebruiken: eenvoudig, betrouwbaar en veilig!

  • Sinds 1 januari 2014: in de apotheek, het ziekenhuis en bij bepaalde andere zorgverleners moet u niet meer uw SIS-kaart, maar wel uw elektronische identiteitskaart (eID) voorleggen. Door uw rijksregisternummer dat op uw eID staat, krijgen de zorgverleners toegang tot uw verzekerbaarheidsgegevens via MyCareNet.
  • Sinds 2009: thuisverpleegkundigen hebben een aantal specifieke MyCareNet-diensten  ter beschikking om met de ziekenfondsen te communiceren. Het zijn diensten om te factureren bij derdebetalersregeling, om medisch-administratieve documenten te versturen en om de verzekerbaarheid te controleren.
  • Vanaf november 2014, vervangt MyCarenet het platform Carenet voor de elektronische gegevensuitwisselingen tussen ziekenhuizen en ziekenfondsen.
  • Sinds 1 augustus 2014 kunnen de huisartsen kiezen voor het elektronisch beheer van de globaal medisch dossiers (GMD) van hun patiënten via MyCarenet. Het eGMD omvat het beheer van de administratieve aspecten van het GMD
  • Vanaf juli 2015, vervangt MyCarenet het platform Carenet voor de elektronische gegevensuitwisselingen tussen ziekenhuizen en ziekenfondsen.

Actieplan eGezondheid

In het najaar 2012 werd een actieplan 2013-2018 voor de informatisering van de gezondheidszorg opgesteld tijdens een breed overleg tussen onder anderen patiëntenverenigingen, zorgverleners, ziekenfondsen, de IT-industrie en overheden (federaal, gewestelijk en communautair). De actualisering hiervan in 2015 resulteerde in het Actieplan eGezondheid

Verschillende gezondheidsoverheden hebben zich ertoe verbonden om, in het belang van de patiënt en via overleg, dit actieplan te realiseren.

Bij de actualisering in 2015 werd een extra actiepunt 19 ‘Mobile Health’ opgenomen. Het actiepunt 19 beoogt de creatie van een kader waarin Mobile Health toepassingen kunnen geïntegreerd worden in het zorgsysteem, rekening houdend met een aantal kwalitatieve, juridische, organisatorische en financiële aspecten.

We hebben een oproep voor proefprojecten voorbereid

Premies voor gebruik van software bij dossierbeheer

Jaarlijks betalen wij een forfaitair bedrag aan:

  • huisartsen  die hun globaal medische dossiers digitaal beheren met een aanvaard softwarepakket (= de ‘telematicapremie voor huisartsen’)
  • verpleegkundigen  die hun patiëntendossiers beheren met een aanvaard softwarepakket en die ook aan bepaalde andere voorwaarden voldoen (= de ‘telematicapremie voor verpleegkundigen’).
  • kinesitherapeuten  die hun patiëntendossiers beheren met een aanvaard softwarepakket en die ook aan bepaalde andere voorwaarden voldoen.

Toepassingen op onze website

Op onze website staan er heel wat toepassingen . Een aantal daarvan zijn bestemd voor iedereen, de andere zijn voorbehouden voor (bepaalde categorieën van) zorgverleners.

e-gezondheid staat ook voor …

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 21 november 2018