Publié le 07/08/1971
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Art. 38.


HOOFDSTUK IV - DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Afdeling I - Het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen
Art. 39.
01/05/2003 § 1. Bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut wordt een Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen opgericht.
01/05/2003 Dit beheerscomité omvat:
01/05/2003 drie werkende en drie plaatsvervangende leden die de landbouwers vertegenwoordigen, alsmede elf werkende en elf plaatsvervangende leden die de andere zelfstandigen vertegenwoordigen. Ze worden gekozen onder de kandidaten die, in dubbel aantal van dat der toe te wijzen mandaten, worden voorgedragen door de representatieve organisaties van zelfstandigen die voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn om voorstellen te doen met het oog op de benoeming van de vertegenwoordigers der zelfstandigen in de schoot van de raad van beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen;
01/05/2003 zes werkende en zes plaatsvervangende leden gekozen onder de kandidaten die, in dubbel aantal van dat der toe te wijzen mandaten, worden voorgedragen door de verzekeringsinstellingen in de zin van de wet van 9 augustus 1963. Elke verzekeringsinstelling heeft recht op één mandaat van effectief lid en op één mandaat van plaatsvervangend lid.
01/05/2003 Eén der onder 1° bedoelde leden wordt tot voorzitter benoemd. Er worden twee ondervoorzitters benoemd: de ene onder de in 1°, de andere onder de in 2° bedoelde leden.
01/05/2003 De voorzitter, ondervoorzitters en leden worden benoemd door de Koning.
01/05/2003 De benoeming der onder 1° bedoelde leden wordt voorafgegaan door de bekendmaking van een bericht in het Belgisch Staatsblad. De betrokken organisaties moeten aan de Minister van Sociale voorzorg hun voorstellen doen geworden binnen de tien dagen na de bekendmaking van dat bericht.
01/05/2003 § 2. De leidend ambtenaar van de Dienst voor uitkeringen, of zijn plaatsvervanger, woont de vergaderingen van het beheerscomité bij en treft de nodige maatregelen opdat het secretariaat zou verzekerd zijn.


Art. 40.

FR   NL   [Affichage pour impression]