Publié le 09/11/1999
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 5 oktober 1999 tot uitvoering van artikel 51, § 4, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, houdende bepaling wat onder beduidende overschrijding of risico op beduidende overschrijding van de partiėle begrotingsdoelstelling moet worden verstaan
Art. 1
01/07/1999 Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan :
01/07/1999 a) onder « geboekte uitgaven voor verstrekkingen » : de uitgaven zoals door de verzekeringsinstellingen vermeld op de staten betreffende de geneeskundige verzorging, bedoeld in artikel 337 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;
01/07/1999 b) onder « partiėle jaarlijkse begrotingsdoelstelling » : een partiėle begrotingsdoelstelling zoals bedoeld in artikel 40, § 3 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, zoals jaarlijks vastgelegd door het in dat artikel vermeld Verzekeringscomité;
01/07/1999 c) onder « trimester » : een kalendertrimester in het burgerlijk jaar;
01/07/1999 d) onder « partiėle begrotingsdoelstelling voor gecumuleerd trimester t » : het resultaat van de vermenigvuldiging van de partiėle jaarlijkse begrotingsdoelstelling met het percentage Z van gecumuleerd trimester t zoals bedoeld in artikel 2;
01/07/1999 e) onder « gecumuleerd trimester » : de gecumuleerde periode vanaf het begin van het jaar tot en met het trimester zelf;
01/07/1999 f) onder « mobiel jaar j in trimester t » : de gecumuleerde periode van 4 opeenvolgende trimesters die eindigt in trimester t van jaar j;
01/07/1999 g) onder « complementair gecumuleerde trimesters t van jaar j-1 » : de periode van trimesters die onmiddellijk voorafgaan aan de trimesters van het gecumuleerd trimester t van jaar j, zodanig dat een geheel wordt gevormd van 4 opeenvolgende trimesters;
01/07/1999 h) onder « partiėle begrotingsdoelstelling van de complementaire gecumuleerde trimesters t van jaar j-1 » : het verschil tussen de partiėle jaarlijkse begrotingsdoelstelling van het jaar j-1 en de partiėle begrotingsdoelstelling voor het gecumuleerd trimester t van jaar j-1;
01/07/1999 i) onder « Commissie voor begrotingscontrole » : de commissie bedoeld in artikel 17 van hogervermelde wet;
01/07/1999 j) onder « partiėle jaarlijkse begrotingsdoelstelling in trimester t van het mobiel jaar j » : de som van de partiėle begrotingsdoelstelling van het gecumuleerd trimester t van jaar j en de partiėle begrotingsdoelstelling van de complementaire gecumuleerde trimesters t van jaar j-1.


Art. 2

FR   NL   [Affichage pour impression]