Publié le 22/06/2007
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Art. 96.


Afdeling IV - Gevallen van weigering of vermindering van de moederschapsuitkering
Art. 97.
01/07/2007 In de loop van de moederschapsrustweken bedoeld in artikel 93, kan de gerechtigde geen aanspraak maken op primaire arbeidsongeschiktheidsuitkeringen noch op invaliditeitsuitkeringen, toegekend krachtens dit besluit.
01/07/2007 De moederschapsuitkering wordt verminderd met het bedrag van de uitkeringen waarop de gerechtigde aanspraak kan maken krachtens de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de moederschapsrustweken bedoeld in artikel 93.


HOOFDSTUK V - TOEKENNINGSVOORWAARDEN BIJZONDERE BEPALING VOOR DE MOEDERSCHAPSVERZEKERING

Art. 98.

FR   NL   [Affichage pour impression]