K.B. 5-12-2001: globaal budget in 2001 voor de farmaceutische specialiteiten

Résumé: Numac tekst: 2001022988 - p. 44664

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 22-12-2001 - Wijzigende numac: 2001022988 - p. 44664

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]


Koninklijk besluit van 5 december 2001 tot vaststelling van de globale begroting van de financiele middelen voor het hele rijk voor de verstrekkingen inzake klinische biologie in 2001 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Artikel 1.

Het globaal budget van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten, bedoeld in artikel 34, 5°, b en c van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, beloopt 94.842 miljoen frank voor het jaar 2001.

Art. 2.

Het in artikel 1 bedoeld bedrag betreft de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten, waarvan de lijsten als bijlage gaan bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarde waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten, terugbetaalbaar in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, zowel verleend aan in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden als aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, met uitzondering van de radio-isotopen voor therapeutisch en diagnostisch gebruik, en vers ingevroren plasma virus geïnactiveerd.

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001.

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]