d'application Ó partir du 01/06/2019
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 7 april 2019 tot uitvoering van artikel 35septies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 4.


HOOFDSTUK III.- NOTIFICATIE
Art. 5.
01/06/2019 Teneinde de continu´teit en de co÷rdinatie van hun respectievelijke opdrachten van openbare dienst te verzekeren, sluiten de Dienst en het Agentschap een Service Level Agreement af met als voorwerp de verdeling van de taken, punctualiteit, informatie-uitwisseling en andere cruciale aspecten van hun respectievelijke dienstverlening.


Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]