d'application à partir du 01/06/2019
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 7 april 2019 tot uitvoering van artikel 35septies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 9.


Art. 10.
01/06/2019 § 1. In geval van gedeeltelijke of totale overdracht van activiteit, bezorgt de oorspronkelijke aanvrager het via de informaticatoepassing gedownload bestand van genotificeerde hulpmiddelen aan de overnemende partij. De overnemer zal de hulpmiddelen opnieuw notificeren via het bestand dat door de oorspronkelijke aanvrager aan de overnemer is bezorgd.
01/06/2019 § 2. Het Agentschap behoudt zich het recht voor aan de aanvrager of de overnemer alle stukken op te vragen die de gedeeltelijke of volledige overdracht van activiteit bewijzen.
01/06/2019 § 3. Indien de procedure gedefinieerd in § 1 van dit artikel niet kan worden gevolgd, kan het Agentschap, op basis van een omstandige rechtvaardiging en de bewijsstukken zoals beschreven in § 2, het bestand met genotificeerde hulpmiddelen aan de overnemer bezorgen.

HOOFDSTUK IV.- OPHEFFING- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Art. 11.

FR   NL   [Affichage pour impression]