K.B. 13-6-2002: tegemoetkoming 2002 -preventiecampagne tegen infecties door meningokokken van groep C

Résumé: Numac tekst: 2002022500 - p. 28623

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 25-6-2002 - Wijzigende numac: 2002022500 - p. 28623

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]


Koninklijk besluit van 13 juni 2002 betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het kader van een preventiecampagne tegen infecties door meningokokken van groep C voor het jaar 2002

Artikel 1.

Onder de hierna vermelde voorwaarden kan tussen het Verzekeringscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en de overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet een overeenkomst worden gesloten waarbij in een bijzondere regeling wordt voorzien voor de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het kader van de preventie van, en in het bijzonder de vaccinatie tegen infecties door meningokokken van groep C.

Art. 2.

De bepalingen van de in artikel 1 genoemde overeenkomst zijn van toepassing op alle vaccins tegen infecties door meningokokken van groep C die verstrekt worden in uitvoering van het protocolakkoord gesloten tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet betreffende de preventie van, en in het bijzonder de vaccinatie tegen infecties door meningokokken van groep C.

De betrokken overeenkomst bevat de financiële modaliteiten voor de tegemoetkoming in de aankoopkost van die vaccins alsmede de procedure met betrekking tot de controle van de facturen van de producenten van de betrokken vaccins.

Art. 3.

De tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging wordt vastgesteld op grond van:

een begrotingsenveloppe op jaarbasis waarvan het bedrag wordt vastgesteld op 8.205.000 EUR voor 2002;

de gedeeltelijke betaling van de vaccins naar rato van twee derde van de aankoopprijs, op voorwaarde dat de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet reeds een derde van de aankoopprijs te hunnen laste hebben genomen met toepassing van het in artikel 2 bedoelde protocolakkoord.

Art. 4.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 november 2001.

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]