Publié le 09/07/2018
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 4.


TITEL II.- VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING

HOOFDSTUK I.- ORGANEN

Afdeling I.- De Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging
Art. 5.
10/08/1996 § 1. De Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging is samengesteld uit:
10/08/1996 een voorzitter;
10/08/1996 twee ondervoorzitters te benoemen uit de leden bedoeld in 3°, 4°, 5° en 6°, overeenkomstig de regelen inzake voordracht bepaald in het huishoudelijk reglement van de Algemene raad;
04/02/2005 vijf werkende en vijf plaatsvervangende leden, die de overheid vertegenwoordigen, benoemd overeenkomstig de bepalingen van artikel 15, a), van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, hierna gecoördineerde wet genoemd;
10/08/1996 vijf werkende en vijf plaatsvervangende leden, benoemd uit de kandidaten, voorgedragen door de representatieve werkgeversorganisaties en de representatieve organisaties van de zelfstandigen in een dubbel aantal van dat der toe te kennen mandaten;
10/08/1996 vijf werkende en vijf plaatsvervangende leden, benoemd uit de kandidaten, voorgedragen door de representatieve werknemersorganisaties in een dubbel aantal van dat der toe te kennen mandaten;
10/08/1996 vijf werkende en vijf plaatsvervangende leden, benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de verzekeringsinstellingen in een dubbel aantal van dat der toe te kennen mandaten;
19/07/2018 acht werkende en acht plaatsvervangende leden, waarvan respectievelijk twee artsen-specialisten en twee algemeen geneeskundigen, drie vertegenwoordigers van de beheerders van de verplegingsinrichtingen en een verpleegkundige, benoemd uit de kandidaten, in een dubbel aantal van dat der toe te kennen mandaten voorgedragen door de beroepsorganisaties op lijsten, opgemaakt door de organisaties die vertegenwoordigd zijn in de commissies bedoeld in de afdelingen III en IV van dit hoofdstuk.
24/12/2002 § 2. De voorzitter, de ondervoorzitters en de leden, bedoeld in § 1, 4°, 5°, 6° en 7° worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Hun mandaat is hernieuwbaar.
24/12/2002 § 3. Opgeheven bij: K.B. 10-12-02 - B.S. 24-12 - ed. 1
10/08/1996 § 4. Er wordt onverwijld in de vervanging voorzien van elk lid dat vóór zijn mandaat ophoudt lid te zijn van de Algemene raad. Het nieuwe lid dat hiertoe wordt aangesteld, voltooit het mandaat van degene die hij vervangt.
10/08/1996 § 5. Een plaatsvervangend lid heeft enkel zitting bij afwezigheid van een werkend lid van zijn groep.


Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]