d'application ŗ partir du 01/01/2009
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 15 januari 2009 betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor de jaren 2009-2010

Artikel 1.


Art. 2.
01/01/2009 De bepalingen van de in artikel 1 bedoelde overeenkomst zijn van toepassing op alle vaccins die zijn opgenomen in de vaccinatiekalender 2007, opgesteld door de Hoge Gezondheidsraad en goedgekeurd door de InterministeriŽle Conferentie voor Volksgezondheid, en die verstrekt worden met uitvoering van het protocolakkoord van 20 maart 2003, gesloten tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet betreffende de harmonisering van het vaccinatiebeleid, met uitzondering van het vaccin tegen het rotavirus dat wordt terugbetaald conform de bepalingen van ß 3940000 van hoofdstuk IV van bijlage I bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.
01/01/2009 De betrokken overeenkomst bevat de financiŽle modaliteiten voor de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in de aankoopprijs van die vaccins, alsook de procedure met betrekking tot de controle van de facturen van de producenten van de betrokken vaccins.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]