K.B. 15-1-2009: betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor de jaren 2009-2010

Résumé: Papierversie: UB/1743

Note: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd laatst aangepast door het B.S. 16-7-2010

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]


Koninklijk besluit van 15 januari 2009 betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor de jaren 2009-2010

Artikel 1.

Onder de hierna vermelde voorwaarden kan tussen het Verzekeringscomité van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en de Overheden, bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet, een overeenkomst worden gesloten waarbij in een bijzondere regeling wordt voorzien voor de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter.

Art. 2.

De bepalingen van de in artikel 1 bedoelde overeenkomst zijn van toepassing op alle vaccins die zijn opgenomen in de vaccinatiekalender 2007, opgesteld door de Hoge Gezondheidsraad en goedgekeurd door de Interministeriële Conferentie voor Volksgezondheid, en die verstrekt worden met uitvoering van het protocolakkoord van 20 maart 2003, gesloten tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet betreffende de harmonisering van het vaccinatiebeleid, met uitzondering van het vaccin tegen het rotavirus dat wordt terugbetaald conform de bepalingen van § 3940000 van hoofdstuk IV van bijlage I bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

De betrokken overeenkomst bevat de financiële modaliteiten voor de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in de aankoopprijs van die vaccins, alsook de procedure met betrekking tot de controle van de facturen van de producenten van de betrokken vaccins.

Art. 3.

De tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging wordt vastgesteld op grond van :

1. een begrotingsenveloppe op jaarbasis waarvan het bedrag wordt vastgesteld op 12.600.000 EUR, te weten 6.834.032,85 EUR voor de Vlaamse Gemeenschap en 5.765.967,15 EUR voor de Franse en Duitstalige Gemeenschap; voor alle vaccins van de vaccinatiekalender 2007, met uitzondering van het vaccin tegen pneumokokken.

Voor de jaren 2009-2010 wordt de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging betaald met een voorschot en een saldo, overeenkomstig de volgende onderverdeling :

- Voor het jaar 2009 bedraagt het voorschot 75 pct van de aan iedere Gemeenschap toegekende bedragen en wordt het voorschot op 31 januari 2009 betaald met de mededeling « voorschot preventiecampagne 2009 ». Het saldo wordt berekend op basis van dat voorschot, de begrotingsenveloppe en de facturen van 2009 die door de Gemeenschappen uiterlijk op 1 maart 2010 zijn voorgelegd. Het op die manier berekende saldo moet voor 1 mei 2010 worden gestort en ingeschreven in de rekeningen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging van het boekjaar 2009. Als dit saldo 2009 niet volledig is opgebruikt voor het jaar 2009, mag het resterende bedrag aan de betrokken gemeenschap worden overgemaakt om de of een deel van de budgetoverschrijding te betalen die voor het jaar 2009 wordt vastgesteld in de begrotingsenveloppe beschreven op het punt 2.

- Voor het jaar 2010 bedraagt het voorschot 75 pct van de aan iedere Gemeenschap toegekende bedragen en wordt het voorschot op 31 januari 2010 betaald met de mededeling « voorschot preventiecampagne 2010 ». Het saldo wordt berekend op basis van dit voorschot, de begrotingsenveloppe en de facturen van 2010 die door de Gemeenschappen uiterlijk op 1 maart 2011 zijn voorgelegd. Het op die manier berekende saldo moet voor 1 mei 2011 zijn gestort en ingeschreven in de rekeningen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging van het boekjaar 2010. Als dit saldo 2010 niet volledig is opgebruikt voor het jaar 2010, mag het resterende bedrag aan de betrokken gemeenschap worden overgemaakt om de of een deel van de budgetoverschrijding te betalen die voor het jaar 2010 wordt vastgesteld in de begrotingsenveloppe beschreven op het punt 2.

2. een begrotingsenveloppe op jaarbasis waarvan het bedrag wordt vastgesteld op 15.294.000 EUR, te weten 8.639.916 EUR voor de Vlaamse Gemeenschap en 6.657.084 EUR voor de Franse en Duitstalige Gemeenschap, voor het vaccin tegen pneumokokken.

Voor de jaren 2009-2010 wordt de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging betaald met een voorschot en een saldo, overeenkomstig de volgende onderverdeling :

- Voor het jaar 2009 bedraagt het voorschot 75 pct van de aan iedere Gemeenschap toegekende bedragen en wordt het voorschot op 31 januari 2009 betaald met de mededeling « voorschot preventiecampagne - pneumokokken 2009 ». Het saldo wordt berekend op basis van dit voorschot, de begrotingsenveloppe en de facturen van 2009 die door de Gemeenschappen uiterlijk op 1 maart 2010 zijn voorgelegd. Het op die manier berekende saldo moet voor 1 mei 2010 worden gestort en ingeschreven in de rekeningen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging van het boekjaar 2009. Als dit saldo 2009 niet volledig is opgebruikt voor het jaar 2009, mag het resterende bedrag aan de betrokken gemeenschap worden overgemaakt om de of een deel van de budgetoverschrijding te betalen die voor het jaar 2009 wordt vastgesteld in de begrotingsenveloppe beschreven op het punt 1.

- Voor het jaar 2010 bedraagt het voorschot 75 pct van de aan iedere Gemeenschap toegekende bedragen en wordt het voorschot op 31 januari 2010 betaald met de mededeling « voorschot preventiecampagne - pneumokokken 2010 ». Het saldo wordt berekend op basis van dit voorschot, de begrotingsenveloppe en de facturen van 2010 die door de Gemeenschappen uiterlijk op 1 maart 2011 zijn voorgelegd. Het op die manier berekende saldo moet voor 1 mei 2011 zijn gestort en ingeschreven in de rekeningen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging van het boekjaar 2010 Als dit saldo 2010 niet volledig is opgebruikt voor het jaar 2010, mag het resterende bedrag aan de betrokken gemeenschap worden overgemaakt om de of een deel van de budgetoverschrijding te betalen die voor het jaar 2010 wordt vastgesteld in de begrotingsenveloppe beschreven op het punt 1.

3. de gedeeltelijke betaling van de vaccins naar rata van twee derde van het bedrag voor de aankoop van de vaccins, bedoeld in artikel 1, conform de opdrachten die op die basis zijn gegund door de Gemeenschappen, mits de Gemeenschappen aantonen dat ze de procedure voor de betaling van het overblijvende deel van de prijs van de vaccins reeds hebben opgestart, tot maximaal twee derde van de prijs buiten bedrijf.

Art. 4.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2009 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2010. Dit besluit blijft echter van toepassing totdat de tegemoetkomingen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging zijn afgerekend voor het boekjaar 2010.

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]