Publié le 21/12/2016
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Art. 40.


Art. 41.
01/05/2003 Het beheerscomité heeft, wat de door dit besluit ingestelde verzekering betreft, inzonderheid de volgende bevoegdheden:
01/05/2003 het brengt op eigen initiatief of op verzoek van de Minister van Sociale voorzorg adviezen uit in verband met de wijziging van de wetttelijke of reglementaire bepalingen die betrekking hebben op de toekenning der uitkeringen;
01/05/2003 het beheert het reservefonds gevormd door middel van het boni verwezenlijkt bij het beheer der verzekering;
01/05/2003 het stelt de rekeningen vast en maakt de begroting op van de uitkeringen; die rekeningen en die begroting omvatten afzonderlijk de primaire ongeschiktheidsuitkeringen, de invaliditeitsuitkeringen en de moederschapsuitkeringen;
01/05/2003 het stelt aan het Algemeen comité de begroting van de administratiekosten van de Dienst voor uitkeringen voor;
01/05/2003 het stelt vast onder welke voorwaarden aan de verzekeringsinstellingen de gelden worden voorgeschoten die zij behoeven om de uitkeringen te betalen;
01/01/2015 het onderzoekt de verslagen die hem bezorgd worden door de Geneeskundige raad voor invaliditeit of door de Dienst voor administratieve controle en geeft de Minister van Sociale voorzorg, binnen de drie maanden, kennis van de maatregelen die het voorstelt of getroffen heeft;
01/05/2003 het maakt een omstandig jaarverslag op over elk dienstjaar nadat het is afgesloten en geeft de Minister van Sociale voorzorg, binnen de drie maanden, kennis van de maatregelen die het voorstelt of die het heeft getroffen uitgaande van de elementen van dat verslag;
01/01/2015 het stelt de richtlijnen vast voor de organisatie van de controle van de arbeidsongeschiktheid, op basis van de voorstellen geformuleerd door de Geneeskundige raad voor invaliditeit na advies van de Technisch medische raad;
01/05/2003 het bepaalt de nadere regelen volgens welke de verzekeringsinstellingen hun rekeningen bij de Dienst voor uitkeringen indienen en verantwoorden;
01/05/2003 10° het stelt zijn huishoudelijk reglement op dat, na advies van de Algemene Raad, de Koning ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Art. 42.

FR   NL   [Affichage pour impression]