d'application à partir du 03/09/2011
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Art. 68.


Art. 69.
P 03/09/2011
  -02/08/2017
Artikel 168quinquies, § 3, tweede tot vijfde lid, § 4, § 5, § 6 en § 8 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, is van toepassing op de administratieve sancties bedoeld in de artikelen 67 en 68 van onderhavig besluit.

Art. 70.

FR   NL   [Affichage pour impression]