Publié le 10/08/2018
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Art. 23.


Art. 23bis.
20/08/2018 De gerechtigde die arbeidsongeschikt is erkend zoals bedoeld in artikel 19 of 20, kan na de voorafgaande toelating van de adviserend arts een activiteit hervatten zonder de doelstelling van een volledige re-integratie zoals bedoeld in artikel 23 of als de volledige re-integratie na het uitoefenen van een toegelaten activiteit zoals bedoeld in artikel 23 mislukt is.
20/08/2018 Voor het verkrijgen van die toelating moet de gerechtigde voorafgaandelijk deze hervatting een aanvraag indienen bij de adviserend arts van zijn verzekeringsinstelling. Deze toelating wordt slechts verleend op voorwaarde dat de gerechtigde arbeidsongeschikt erkend blijft als bedoeld in artikel 19 of 20 en dat de activiteit die wordt hervat, verenigbaar is met de algemene gezondheidstoestand van de gerechtigde.
20/08/2018 De adviserend arts moet de staat van arbeidsongeschiktheid van die gerechtigde controleren op grond van een geneeskundig onderzoek dat ten minste eens om de zes maanden wordt verricht, tenzij de elementen aanwezig in het medisch dossier een onderzoek op een latere datum verantwoorden.
20/08/2018 De krachtens dit artikel door de adviserend arts genomen beslissing die de aard, het volume en de voorwaarden tot uitoefening van de activiteit vermeldt, wordt schriftelijk ter kennis van de gerechtigde gebracht en wordt opgenomen in het geneeskundig en administratief dossier van de betrokkene in de zetel van de verzekeringsinstelling. Die instelling zendt de gegevens over deze toelating via een elektronisch bericht naar het Rijksinstituut.

Art. 23ter.

FR   NL   [Affichage pour impression]