Publié le 29/12/2006
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Art. 85.


Art. 86.
01/05/2003 § 1. De tijdvakken die geldig zijn ten aanzien van artikel 85 komen in aanmerking voor de toepassing van artikel 84 en omgekeerd.
01/05/2003 Nochtans komen de in artikel 85 bedoelde tijdvakken niet in aanmerking in de mate waarin zij zich bevinden vóór de eerste van de maand die volgt op deze tijdens dewelke de in artikel 85, §1, tweede lid bedoelde aanvraag werd ingediend.
01/01/2007 Wanneer een in artikel 84, § 1 bedoeld tijdvak niet zonder onderbreking gevolgd wordt door een in artikel 85, § 1 bedoeld tijdvak of omgekeerd, is het in aanmerking nemen van het in tweede instantie komend tijdvak afhankelijk van de voorwaarde dat er tussen het begin van dit laatste tijdvak en het einde van het voorafgaand tijdvak geen termijn verlopen is welke deze te boven gaat die, naargelang van het geval, voorzien is in de artikelen 8, 9, § 2, of 10, § 3.
01/05/2003 § 2. Wanneer iemand tegelijkertijd voldoet aan de voorwaarden beoogd in artikel 84 en aan deze die vereist zijn door artikel 85 wordt de gunstigste toestand op hem toegepast.
01/05/2003 § 3. In de gevallen bedoeld in de artikelen 84 en 85 wordt de beslissing nopens de staat van arbeidsongeschiktheid getroffen overeenkomstig artikel 62 of artikel 59, al naargelang het tijdvak van arbeidsongeschiktheid krachtens de artikelen 84 of 85 al dan niet ten minste één jaar duurt op 30 juni 1971.
01/05/2003 § 4. Met het oog op de toepassing van de artikelen 84 tot 86 en onverminderd de bepalingen van artikel 26, worden de tijdvakken die zich bevinden in het jaar tijdens hetwelk de gerechtigde de leeftijd van 65 jaar of van 60 jaar bereikt, naargelang het een man of een vrouw betreft, in aanmerking genomen op voorwaarde dat ze het recht op het rustpensioen als zelfstandige zouden geopend hebben indien zij zich gesitueerd hadden vóór bovenbedoeld jaar.

Art. 87.

FR   NL   [Affichage pour impression]