d'application Ó partir du 06/09/1994
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 167.


Afdeling II.- Administratieve en strafsancties
Art. 168.
06/09/1994 Op voorstel of na advies van de Dienst voor administratieve controle stelt de Koning de administratieve sancties vast die toepasselijk zijn in geval van overtreding van de bepalingen van deze geco÷rdineerde wet of van haar uitvoeringsbesluiten en -verordeningen.
06/09/1994 De Koning bepaalt tevens de nadere regelen tot toepassing van die sancties.
06/09/1994
  -09/01/2000
Onverminderd de bepalingen van artikel 52 van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel worden voor de geneesheren en de tandheelkundigen die de honoraria en de andere bedragen niet naleven die voortvloeien uit de bepalingen van artikel 50, ž 11, alsmede voor de vroedvrouwen, paramedische medewerkers en de beheerders van verzorgingsinrichtingen die de honoraria en prijzen niet naleven die voortvloeien uit de bepalingen van artikel 49, ž 5, de administratieve sancties vastgesteld overeenkomstig het eerste lid.
P 06/09/1994
  -01/01/1996
In geval van overtreding van de bepalingen van artikel 76, wordt de administratieve geldboete opgelegd aan de kinesitherapeut of verpleegkundige ten laste van wie de overtreding is vastgesteld. De persoon die overeenkomstig artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek ter zake burgerrechtelijk aansprakelijk is, is er echter toe gehouden de geldboete te betalen die aan zijn aangestelde is opgelegd.
06/09/1994 De definitieve beslissingen die met toepassing van de in de vorige leden bedoelde bepalingen worden uitgesproken, zijn van rechtswege uitvoerbaar. In geval de schuldenaar in gebreke blijft, kan de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen ermee belast worden de administratieve geldboete in te vorderen overeenkomstig de bepalingen van artikel 94 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, geco÷rdineerd op 17 juli 1991.
06/09/1994
  -09/01/2000
De inspecteurs van de Dienst voor administratieve controle zijn bevoegd om vast te stellen dat een getuigschrift voor verstrekte zorg of een factuur niet overeenkomstig de geldende reglementering is opgesteld.
06/09/1994 Deze vaststellingen gelden tot bewijs van het tegendeel.
06/09/1994
  -31/12/2001
De Dienst voor administratieve controle spreekt - ten laste van de zorgverlener en onder de door de Koning te bepalen voorwaarden - een sanctie van 5.000 frank uit per verkeerdelijk opgesteld getuigschrift of opgestelde factuur.


Art. 169.

FR   NL   [Affichage pour impression]