Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 168.


(En vigueur le: 06/09/1994 - )

est citÚ par:

Koninklijk besluit van 8 augustus 1997 ter bepaling van de inkomensvoorwaarden en de voorwaarden in verband met de ingang, het behoud en de intrekking van het recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, welke bedoeld zijn in artikel 37, ž 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 6

In de tweede hypothese wordt het voordeel van de verhoogde tegemoetkoming ingetrokken, behalve indien de rechthebbende door alle rechtsmiddelen aantoont dat het jaarbedrag van de belastbare bruto-inkomens van het gezin op de datum van het ontnemen van dit genot, lager ligt dan het inkomensplafond dat op het ogenblik toepasselijk is. Binnen de drie daarop volgende maanden, delen de verzekeringsinstellingen aan de Dienst voor administratieve controle, de getroffen beslissing mede. Bovendien kan, overeenkomstig artikel 168 van de voornoemde geco÷rdineerde wet, een administratieve sanctie worden opgelegd aan de rechthebbenden. Zij bestaat in een uitsluiting, beperkt tot 247,89 EUR van het recht op de verzekeringstegemoetkomingen in de kosten van geneeskundige verstrekkingen gedurende een periode die acht maanden niet mag overschrijden. De bepalingen van de hoofdstukken II, III en IV van het koninklijk besluit van 10 januari 1969 tot vaststelling van de administratieve sancties die toepasselijk zijn op de rechthebbenden van de regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, zijn van toepassing op deze sanctie. Als de rechthebbende, in weerwil van de bepalingen van artikel 5, zijn verzekeringsinstelling niet van de opgetreden wijziging op de hoogte heeft gebracht, wordt, voor het jaar waarin de gestelde voorwaarden voor het recht op de verhoogde tegemoetkoming niet vervuld waren, de verhoogde tegemoetkoming echter ingetrokken met terugwerkende kracht vanaf 1 januari van het jaar waarin de wijziging is opgetreden.
(En vigueur le: 01/01/2002 - 31/03/2007)


Koninklijk besluit van 10 november 2006 tot uitvoering van de wet van 7 december 2005 tot opheffing van het eerste lid van artikel 76 en van het zesde lid van artikel 168 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdoneerd op 14 juli 1994

Art. 1

Overeenkomstig artikel 3 van de wet van 7 december 2005 tot opheffing van het eerste lid van artikel 76 en van het zesde lid van artikel 168 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen moeten de kinesitherapeuten, de logopedisten en de verpleegkundigen de volgende gegevens bewaren :
(En vigueur le: )


Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiŰle vergoeding verleent aan de verpleegkundigen voor de gevolgde continue opleiding

Art. 6

2░ Door het opleggen van een administratieve geldboete door de Dienst voor Administratieve controle van het RIZIV op grond van artikel 168 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994.
(En vigueur le: 14/11/2013 - )