Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 168.

De Koning bepaalt tevens de nadere regelen tot toepassing van die sancties.
(En vigueur le: 06/09/1994 - )

est cité par:

Koninklijk besluit van 17 september 2005 tot uitvoering van artikel 168, derde en vierde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 1

De geneesheren-inspecteurs van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle en de sociaal inspecteurs van de Dienst voor administratieve controle stellen, hetzij op eigen initiatief, het zij op grond van informatie verstrekt door de verzekeringsinstelling, hetzij op grond van een klacht, de overtredingen vast bedoeld in artikel 168, derde en vierde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
(En vigueur le: 10/10/2005 - )