d'application à partir du 01/01/2015
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 81.


Art. 82.
06/09/1994 De Geneeskundige raad voor invaliditeit:
06/09/1994
  -30/06/2016
vervult de hem bij artikel 94 opgedragen taken en geeft van zijn beslissingen kennis aan de door de Koning aan te wijzen personen en organen onder de door Hem te bepalen voorwaarden en termijn;
06/09/1994 onderzoekt de kwesties met betrekking tot het tijdvak van invaliditeit, hem ter adviesgeving voorgelegd door de Minister, het Beheerscomité of de leidend ambtenaar van de Dienst voor uitkeringen alsmede door de verzekeringsinstellingen bevoegd in het kader van de uitkeringsverzekering;
P 13/03/1998
  -06/09/2017
werkt samen met het College van geneesheren-directeurs bedoeld in artikel 23, § 1, door het mede te delen welke gerechtigden in aanmerking kunnen komen voor revalidatie of herscholing en het alle inlichtingen te bezorgen waarom het ter uitoefening van zijn taak verzoekt.
13/03/1998
  -31/12/2017
stelt de algemene medische richtlijnen en criteria vast op voorstel van de Technische medische raad bedoeld in artikel 85.
P
01/01/2015 werkt de verslagen inzake arbeidsongeschiktheid uit en bezorgt deze samen met de aanbevelingen ingegeven door zijn bevindingen aan het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen.
P 06/09/1994
  -30/12/2015
De Koning bepaalt onder welke voorwaarden de bevoegdheid tot beslissen over de staat van invaliditeit of de bevoegdheid om van deze beslissing kennis te geven kan worden uitgeoefend door één of meer geneesheren, leden van de hoge commissie of van de gewestelijke commissie. De bevoegdheid tot beslissen mag in geen geval uitsluitend worden uitgeoefend door geneesheren die tewerkgesteld zijn door de verzekeringsinstelling waarbij de betrokken gerechtigde is aangesloten of ingeschreven.

Afdeling IV.- Technische ziekenfondsraad

Art. 83.

FR   NL   [Affichage pour impression]