d'application à partir du 10/09/2000
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 72.


Afdeling XVbis.- Verplichtingen van de aanvragers voor toelating tot terugbetaling van farmaceutische specialiteiten
Art. 72bis.
13/03/1998
  -31/08/2001
§ 1. De Koning bepaalt de voorwaarden waaronder de aanvragers om toelating van farmaceutische specialiteiten bedoeld in artikel 34, 5°, b) en c), ongeacht of zij de producenten, de invoerders of de verpakkers ervan zijn, verplicht zijn, met het oog op het in toom houden van de jaarlijkse uitgaven van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de voornoemde specialiteiten en om de eventuele bescherming van het voornaamste werkzaam bestanddeel via een octrooi of een aanvullend certificaat tot bescherming van het octrooi te kunnen evalueren, om, aan de technische raad voor farmaceutische specialiteiten, en op zijn verzoek, de inlichtingen te verstrekken aangaande de voorbije of voorziene kost voor de verzekering, alsook aangaande de toestand van het octrooi of het certificaat ter aanvulling van het octrooi voor het voornaamste werkzaam bestanddeel.
10/09/2000
  -31/08/2001
§ 2. De schrapping van een farmaceutische specialiteit van de lijst van de voor vergoeding aangenomen specialiteiten treedt in werking een jaar na de ontvangst van de aanvraag.
10/09/2000
  -31/08/2001
De minister kan, na advies van de Technische raad voor farmaceutische specialiteiten, rekening houdend met economische, sociale en therapeutische criteria, een eerdere datum van inwerkingtreding bepalen, op basis van een gemotiveerde aanvraag tot schrapping op kortere termijn, die terzelfdertijd wordt gestuurd naar de minister en de Technische raad voor farmaceutische specialiteiten.
10/09/2000
  -31/08/2001
De indiener van de aanvraag tot schrapping is ertoe gehouden de farmaceutische specialiteit in de bestaande terugbetaalde presentaties ter beschikking te houden tot de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de schrapping van de farmaceutische specialiteit uit de lijst van terugbetaalbare geneesmiddelen.


Afdeling XVI.- Plichten van de zorgverleners

Art. 73.

FR   NL   [Affichage pour impression]