Verordening geneeskundige verzorging van 28-7-2003

Résumé: Numac tekst: 2003022831 - p. 42234

Gewijzigde numac: 2020041848

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 14-8-2020

Hoofdstuk - Afdelingen 1 tot 4 - Art. 15 tot 18: Opgeheven door : Besluit van de Vlaamse Regering van 30-11-2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming - B.S. 28-12 - art. 626

FR   NL  


Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I. - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel. 1.     Art. 1bis.

HOOFDSTUK II. - GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN

Afdeling I. - Geneeskundige verstrekkingen geëist door of voor rekening van anderen

Art. 2.

Afdeling II. - Verbod van verzekeringstegemoetkoming voor sommige geneeskundige verstrekkingen

Art. 3.

Afdeling III. - Betalingsverbintenissen

Art. 4.

Afdeling IV. - Weigering van de geneeskundige verstrekkingen

Art. 5.

HOOFDSTUK III. - GETUIGSCHRIFTEN VAN VERZORGING EN VAN AFLEVERING

Art. 6.     Art. 6bis.

HOOFDSTUK IV. - OPNEMING IN EEN ZIEKENHUIS

Art. 7.     Art. 8.

HOOFDSTUK V. - BETALING KOSTEN VAN EEN ZIEKENHUISOPNEMING EN VOORWAARDEN WAARONDER TEGEMOETGEKOMEN WORDT INZAKE GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN VERLEEND AAN IN EEN ZIEKENHUIS OPGENOMEN RECHTHEBBENDEN

Art. 9.     Art. 10.     Art. 11.     Art. 12.     Art. 13.     Art. 14.

HOOFDSTUK VI. - DE VERSTREKKINGEN, BEDOELD IN ARTIKEL 34, EERSTE LID, 11°, 12° EN 18°, VAN DE WET

Afdeling I. - Tegemoetkoming voor verzorging en bijstand in de handelingen van het dagelijks leven in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden

Art. 15.

Afdeling II. - Tegemoetkoming voor verzorging en bijstand in de handelingen van het dagelijks leven in de centra voor dagverzorging

Art. 16.

Afdeling III. - De tegemoetkoming voor verzorging en bijstand in de handelingen van het dagelijks leven in een psychiatrisch verzorgingstehuis

Art. 17.

Afdeling IV. - De tegemoetkoming in de plaatsing in initiatieven van beschut wonen

Art. 18.

HOOFDSTUK VII. - DIALYSE

Art. 19.     Art. 20.     Art. 21.

HOOFDSTUK VIII. - DEELNAME AAN HET MULTIDISCIPLINAIR ONCOLOGISCH CONSULT

Art. 22.

HOOFDSTUK VIIIbis - NOTIFICATIE EN REGISTRATIE VAN EEN BARIATRISCHE INGREEP

Art. 22bis.     Art. 22ter.

HOOFDSTUK VIIIter. - VOORSCHRIFT IN MEDISCHE BEELDVORMING

Art. 22quater.     Art. 22quinquies.     Art. 22sexies.

HOOFDSTUK VIIIquater. - GESTANDAARDISEERD AANVRAAGFORMULIER VOOR DE REDUCERENDE BORSTPLASTIE

Art. 22septies.

HOOFDSTUK VIIIquinquies - PERMANENTIE IN DE FUNCTIE INTENSIEVE ZORGEN

Art. 22octies.

HOOFDSTUK IX. - VOORWAARDEN VOOR VERZEKERINGSTEGEMOETKOMING VOOR TANDHEELKUNDIGE VERSTREKKINGEN

Art. 23.     Art. 24.

HOOFDSTUK X. - VOORWAARDEN WAARONDER TEGEMOETGEKOMEN WORDT INZAKE HOORTOESTELLEN

Art. 25.

HOOFDSTUK XI. - FARMACEUTISCHE VERSTREKKINGEN

Art. 26.

HOOFDSTUK XII. - GEINTEGREERDE DIENSTEN VOOR THUISVERZORGING

Art. 27.     Art. 28.     Art. 29.

HOOFDSTUK XIII. - TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN DIE DOOR DE RECHTHEBBENDEN WERDEN GEDRAGEN MET BETREKKING TOT ENTERALE VOEDING THUIS VIA SONDE OF STOMIE - MAXIMUMFACTUUR

Art. 30.

HOOFDSTUK XIIIBIS. - MODELLEN VAN ZORGTRAJECTCONTRACTEN

Art. 30bis.

HOOFDSTUK XIIIter. - MODEL VAN NOTIFICATIE VAN EEN BEPERKT PROGRAMME VOOR GLYCEMIECONTROLE BIJ EEN PATIENT MET DIABETES TYPE 2

Art. 30ter.

HOOFDSTUK XIIIquater - TABAKSONTWENNING

Art. 30quater.

HOOFDSTUK XIIIquinquies - REGISTRATIE VAN GROEPERINGEN IN DE HUISARTSGENEESKUNDE

Art. 30quinquies.     Art. 30sexies.

HOOFDSTUK XIIIsexies. - VAN DE PREVENTIEMODULE VAN HET GLOBAAL MEDISCH DOSSIER

Art. 30septies.

HOOFDSTUK XIIIsepties. - BEKENDMAKING VAN DE INFORMATIEVE OMZENDBRIEVEN AAN DE ZORGVERLENERS

Art. 30octies.     Art. 30nonies.

HOOFDSTUK XIIIdecies.- VAN HET ZORGPROTOCOL VOOR PATIENTEN MET DIABETES TYPE 2

Art. 30decies.

HOOFDSTUK XIV. - BEWIJSSTUKKEN

Afdeling 1. - Bepalingen gemeenschappelijk aan alle bewijsstukken

Art. 31.

Afdeling 2. - Wat het bewijsstuk betreft dat door verpleegkundigen moet worden uitgereikt

Afdeling 3. - Wat het bewijsstuk betreft dat door vroedvrouwen moet worden uitgereikt

Afdeling 4. - Wat het bewijsstuk betreft dat door de artsen moet worden meegedeeld

HOOFDSTUK XV. - OPHEFFINGSBEPALING

Art. 32.

HOOFDSTUK XV/1. - MODALITEITEN VAN ELEKTRONISCHE LEZING VAN EEN IDENTIEITSDOCUMENT

hoofdstuk XV/1: De volledige tekst van hoofdstuk XV/1 vindt u onderaan de lijst van de bijlagen terug in document XV-1-art 32-1 tot 32-12.

HOOFDSTUK XV/2. - MODALITEITEN VAN PUBLICATIE VAN DE RESULTATEN VAN DE ANALYSES VAN DE KLINISCHE BIOLOGIE

Hoofdstuk XV/2: De volledige tekst van hoofdstuk XV/2 vindt u onderaan de lijst van de bijlagen terug in document XV-2-art 32-13

HOOFDSTUK XVI. - OVERGANGSBEPALINGEN

Art. 33.     Art. 34.

HOOFDSTUK XVII. - INWERKINGTREDING

Art. 35.

FR   NL