Wet 29-12-1990: sociale bepalingen

Résumé: Papier versie: Pagina UB/26-4

Note: Tekst bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 30-06-2001

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]


wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen

Artikel 62.

Een vergoeding van 123,95 EUR wordt toegekend ten laste van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector uitkeringen, aan de gerechtigden aan wie de in artikel 50 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering bedoelde uitkering wordt uitbetaald en van wie de arbeidsongeschiktheid is ingegaan vóór 1 oktober 1974.

Deze vergoeding wordt uitbetaald samen met de uitkeringen verschuldigd voor de maand januari; zij mag niet meer bedragen dan 50 pct., van het bedrag van de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid voor deze maand.

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]