d'application ŗ partir du 11/08/2011
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 19 juli 2011 tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2011 en tot aanpassing van de basisbedragen van de rust- en overlevingspensioenen, bedoeld in het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren
Artikel 1.
11/08/2011 De jaarlijkse bijdrage, bedoeld in artikel 2, ß 1, a), van het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren, wordt, voor het jaar 2011, respectievelijk vastgesteld :
11/08/2011 op 4.199,14 EUR, enerzijds, ten gunste van de geneesheren die van rechtswege geacht worden tot het Nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen van 13 december 2010 te zijn toegetreden voor hun volledige beroepsactiviteit;
11/08/2011 op 2.065,28 EUR, anderzijds, ten gunste van de geneesheren die binnen de dertig dagen na de bekendmaking van voornoemd akkoord in het Belgisch Staatsblad aan de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen de voorwaarden inzake tijd en plaats hebben meegedeeld waaronder zij overeenkomstig de bedingen van dit akkoord de daarin vastgestelde honorariumbedragen respectievelijk wel en niet zullen toepassen, en waarbij de beroepsactiviteit beantwoordt aan de volgende bepalingen :
11/08/2011 * voor de huisartsen :
11/08/2011 - de afwijkingen van de honorariumbedragen gelden uitsluitend voor de raadplegingen, afspraken en verstrekkingen in de spreekkamer, buiten de bedingen van het akkoord, maximum driemaal per week per blok van maximum vier aaneengesloten uren;
11/08/2011 - de rest van de praktijk vertegenwoordigt minstens drie vierden van het totaal van de praktijk;
11/08/2011 * voor de geneesheren-specialisten :
11/08/2011 - de afwijkingen van de honorariumbedragen gelden uitsluitend voor de verstrekkingen (raadplegingen, afspraken, technische verstrekkingen...) voor de ambulante patiŽnten (niet-gehospitaliseerde patiŽnten en patiŽnten buiten het dagziekenhuis of forfait) maximum viermaal per week per blok van maximum vier aaneengesloten uren;
11/08/2011 - de helft van al de verstrekkingen voor de ambulante patiŽnten moeten worden verricht tegen de vastgestelde honorariumbedragen.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]