d'application à partir du 01/01/2002
   

FR   NL  

Verordening van 17 maart 1999 tot uitvoering van artikel 22, § 2, a, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de sociaal verzekerde

Art. 9


Art. 10
01/01/2002 Wanneer de gerechtigde een niet-verminderde uitkering heeft ontvangen in afwachting van de betaling van een ander voordeel, zoals een verbrekingsvergoeding toegekend door het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, een vergoeding wegens arbeidsongeval of beroepsziekte, en wanneer het ziekenfonds dat in de plaats is getreden van de gerechtigde een betaling ontvangen heeft, die overeenstemt met het volledig nettobedrag van de achterstallen die aan de gerechtigde verschuldigd zijn, wordt er verzaakt aan terugvordering voor het gedeelte van het onverschuldigde bedrag dat overeenstemt met het saldo, namelijk het verschil tussen het bedrag aan uitkeringen betaald door het ziekenfonds over de betrokken periode en het nettobedrag van de achterstallen, betaald aan het ziekenfonds.Deze verzaking aan terugvordering wordt toegekend zonder enige inkomensvoorwaarde.
01/01/1997 Het grensbedrag bedoeld in artikel 3, 1° is niet van toepassing in dergelijk geval.

HOOFDSTUK IV. - Behandeling van het dossier, procedure

Art. 11

FR   NL   [Affichage pour impression]