Verord. 22-5-1984: uitvoering art. 54ter K.B. 30-7-1964 houdende voorwaarden waaronder toepassing wet 9-8-1963 tot instelling en organisatie regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tot zelfstandigen verruimd

Résumé: Numac tekst: 1984800122 - p. 10376

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 18-7-1984 - Wijzigende numac: 1984800122 - p. 10376

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]


Reglement van 22 mei 1984 tot uitvoering van artikel 54ter van het koninklijk besluit van 30 juli 1964 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tot de zelfstandigen wordt verruimd

Artikel 1.

De Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering mag afzien van het invorderen der inschulden aan bijdragen en verhogingen door zelfstandigen te betalen krachtens het koninklijk besluit van 30 juli 1964 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tot de zelfstandigen wordt verruimd, zoals het van toepassing was vóór 1 januari 1968 :

wanneer de inschulden aan bijdragen, verhogingen niet inbegrepen, minder dan 5 000 frank bedragen;

wanneer de schuldenaar in het buitenland is gevestigd;

wanneer de schuldenaar failliet is verklaard;

wanneer de schuldenaar overleden is.

Art. 2.

De Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering kan afzien van de gedwongen tenuitvoerlegging ten laste van een schuldenaar, wanneer de waarde van de voor beslagneming vatbare goederen onvoldoende lijkt om de kosten, verbonden aan de voortzetting van de procedure, te dekken of kan afzien van de invordering wanneer het bedrag van de administratiekosten en de erelonen het in te vorderen bedrag van de bijdragen overtreft.

Art. 3.

Het Reglement van 11 juni 1969 genomen ter uitvoering van artikel 54ter van het koninklijk besluit van 30 juli 1964 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tot de zelfstandigen wordt verruimd, ingevoegd bij artikel 13 van het koninklijk besluit van 1 april 1969, wordt opgeheven.

Art. 4.

Dit Reglement treedt in werking op 1 juni 1984.

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]