Huishoudelijk reglement 23-2-2018: Overeenkomstencommissie bandagisten - ziekenfondsen

Note: Tekst ingevoegd door: B.S. 12-3-2018

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]


Bijlage bij het koninklijk besluit van 23 februari 2018 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Overeenkomstencommissie bandagisten - ziekenfondsen

Bijeenroeping

Artikel 1.

De Overeenkomstencommissie wordt in zitting bijeengeroepen door de Voorzitter, hetzij op zijn initiatief, hetzij op verzoek van de Minister van Sociale Zaken, het zij op verzoek van het Verzekeringscomité, hetzij op vraag van ten minste drie leden; die vraag moet schriftelijk of per e-mail worden gedaan en het onderwerp van de vergadering vermelden; de bijeenroeping vermeldt in elk geval de dagorde van de zitting. De Voorzitter kan zijn bijeenroepingsrecht overdragen aan een door hem aangewezen ambtenaar.

Wanneer een zitting wordt bijeengeroepen op dringend verzoek van ten minste drie leden, heeft zij plaats binnen de acht werkdagen na dit verzoek.

Art. 2.

De leden worden per e-mail bijeengeroepen en de bijeenroeping wordt ondertekend hetzij door de Voorzitter, hetzij door de Secretaris, hetzij door de Adjunct-secretaris in afwezigheid van de Secretaris of door de door hem aangewezen ambtenaar.

De bijeenroepingen worden verzonden ten minste drie werkdagen vóór de datum van de zitting.

Zetel

Art. 3.

De zittingen worden gehouden op de zetel van het RIZIV, Dienst voor geneeskundige verzorging Tervurenlaan, 211 te 1150 BRUSSEL. Ze zijn niet openbaar. De leden van de Commissie, de eventuele assistenten en de agenten van het RIZIV die de zittingen bijwonen, zijn ertoe gehouden het vertrouwelijk karakter van de behandelde documenten alsmede van de beraadslagingen te eerbiedigen.

Art. 4.

De werkende leden en de plaatsvervangende leden aangewezen door hun organisatie, en wier contactgegevens aan het Secretariaat meegedeeld worden, worden ter zitting opgeroepen.

Een lid dat bevoegd is om zitting te houden, mag zich echter met de instemming van de Voorzitter en van zijn groep laten bijstaan door ieder persoon die hij aanwijst : het aantal van die personen mag echter zonder de instemming van de Commissie niet hoger zijn dan vijf voor ieder van de vertegenwoordigde groepen. Het begrip groep geldt afzonderlijk voor alle vertegenwoordigers van de vertegenwoordigers van de zorgverleners samen en alle vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen samen.

Voorts kan de Commissie met het oog op het behandelen van bijzondere technische problemen, personeelsleden van het RIZIV of ieder persoon van wie zij oordeelt dat hij haar kan voorlichten, ter zitting oproepen.

Art. 5.

De Commissie houdt deugdelijk zitting indien van elke groep ten minste vijf leden aanwezig zijn die gemachtigd zijn zitting te houden.

Agenda

Art. 6.

De agenda van de zittingen wordt vastgesteld door de Voorzitter en komt voor in de bijeenroeping. Wanneer evenwel een zitting wordt bijeengeroepen op verzoek van ten minste drie leden, herneemt de agenda in elk geval de punten van het verzoek.

Alleen de aangelegenheden welke aan de agenda zijn ingeschreven worden besproken; de volgorde van de behandeling ervan kan worden gewijzigd indien de meerderheid van de leden van elke groep daartoe de wens uitdrukt.

De Commissie mag echter bij gewone meerderheid in beide groepen, beslissen een punt in bespreking te brengen dat niet op de agenda voorkomt. In dat geval mag de definitieve stemming pas plaatshebben in de eerste daaropvolgende zitting, behoudens wanneer, indien alle leden aanwezig zijn, de Commissie daarover anders beslist.

Stemmingen

Art. 7.

Alleen de werkende leden en de plaatsvervangende leden die ze vervangen zijn stemgerechtigd. De stemmingen geschieden bij handopheffing. Er wordt geheim gestemd wanneer dat door ten minste drie leden wordt gevraagd.

Art. 8.

De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de leden die aan de stemming deelnemen; er wordt geen rekening gehouden met de onthoudingen. De uiteindelijke sluiting van de overeenkomst is slechts verworven indien ze door ten minste zes leden van elke van beide groepen is goedgekeurd; onthoudingen zijn niet toegelaten.

Ingeval de leden bij een stemming niet in gelijk aantal in elk van beide groepen aanwezig zijn, onthouden het of de jongste leden van de overtallige partij zich om de pariteit te herstellen.

Secretariaat en notulen

Art. 9.

Een Secretaris en een Adjunct-secretaris worden aangewezen door de Leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging.

Het Secretariaat is belast met de reservering van de vergaderzalen, de verzending van de uitnodigingen per e-mail, alle aspecten met betrekking tot de praktische organisatie van de zitting en het opstellen van de notulen ervan : die worden zo snel mogelijk en in principe vóór de vergadering die volgt op die waarover de notulen gaan, in het Frans en in het Nederlands, aan de werkende en plaatsvervangende leden opgestuurd.

Art. 10.

De notulen van een zitting worden op de volgende zitting ter goedkeuring voorgelegd in zoverre ze ten minste drie werkdagen vóór de dag van die zitting aan de leden zijn toegezonden. Zo niet, wordt het onderzoek met het oog op de goedkeuring ervan verdaagd tot de eerste daaropvolgende zitting. De notulen worden door de Voorzitter en de Secretaris of, in geval van afwezigheid van deze, door de Adjunct-secretaris getekend.

Art. 11.

In geval de Voorzitter verhinderd is, zit de plaatsvervangende Voorzitter de zitting voor.

Raadpleging per e-mail

Art. 12.

Voor de minder belangrijke dringende zaken is de Voorzitter gemachtigd om de leden per e-mail te raadplegen. Het Secretariaat van de Nationale commissie is belast met die raadpleging. De antwoordtermijn wordt vastgelegd door de Voorzitter en mag niet minder dan 3 werkdagen (zater-, zon- en feestdagen van de Federale administratie worden niet als werkdagen beschouwd). Wanneer ten minste drie stemgerechtigde leden van een van de twee groepen de Voorzitter binnen die termijn van drie werkdagen meedelen dat ze een schriftelijke raadpleging weigeren, wordt het betrokken punt op de agenda van de eerstkomende zitting van de Commissie geplaatst.

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]