Huishoudelijk reglement 23-2-2018: Overeenkomstencommissie bandagisten - ziekenfondsen

Note: Tekst ingevoegd door: B.S. 12-3-2018

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]


Bijlage bij het koninklijk besluit van 23 februari 2018 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Overeenkomstencommissie bandagisten - ziekenfondsen

...

Bijeenroeping

Artikel 1.

De Overeenkomstencommissie wordt in zitting bijeengeroepen door de Voorzitter, hetzij op zijn initiatief, hetzij op verzoek van de Minister van Sociale Zaken, het zij op verzoek van het Verzekeringscomité, hetzij op vraag van ten minste drie leden; die vraag moet schriftelijk of per e-mail worden gedaan en het onderwerp van de vergadering vermelden; de bijeenroeping vermeldt in elk geval de dagorde van de zitting. De Voorzitter kan zijn bijeenroepingsrecht overdragen aan een door hem aangewezen ambtenaar.

Wanneer een zitting wordt bijeengeroepen op dringend verzoek van ten minste drie leden, heeft zij plaats binnen de acht werkdagen na dit verzoek.

Art. 2.

De leden worden per e-mail bijeengeroepen en de bijeenroeping wordt ondertekend hetzij door de Voorzitter, hetzij door de Secretaris, hetzij door de Adjunct-secretaris in afwezigheid van de Secretaris of door de door hem aangewezen ambtenaar.

De bijeenroepingen worden verzonden ten minste drie werkdagen vóór de datum van de zitting.

...

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]