Huishoudelijk reglement 23-2-2018: Overeenkomstencommissie bandagisten - ziekenfondsen

Note: Tekst ingevoegd door: B.S. 12-3-2018

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]


Bijlage bij het koninklijk besluit van 23 februari 2018 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Overeenkomstencommissie bandagisten - ziekenfondsen

...

Zetel

Art. 3.

De zittingen worden gehouden op de zetel van het RIZIV, Dienst voor geneeskundige verzorging Tervurenlaan, 211 te 1150 BRUSSEL. Ze zijn niet openbaar. De leden van de Commissie, de eventuele assistenten en de agenten van het RIZIV die de zittingen bijwonen, zijn ertoe gehouden het vertrouwelijk karakter van de behandelde documenten alsmede van de beraadslagingen te eerbiedigen.

Art. 4.

De werkende leden en de plaatsvervangende leden aangewezen door hun organisatie, en wier contactgegevens aan het Secretariaat meegedeeld worden, worden ter zitting opgeroepen.

Een lid dat bevoegd is om zitting te houden, mag zich echter met de instemming van de Voorzitter en van zijn groep laten bijstaan door ieder persoon die hij aanwijst : het aantal van die personen mag echter zonder de instemming van de Commissie niet hoger zijn dan vijf voor ieder van de vertegenwoordigde groepen. Het begrip groep geldt afzonderlijk voor alle vertegenwoordigers van de vertegenwoordigers van de zorgverleners samen en alle vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen samen.

Voorts kan de Commissie met het oog op het behandelen van bijzondere technische problemen, personeelsleden van het RIZIV of ieder persoon van wie zij oordeelt dat hij haar kan voorlichten, ter zitting oproepen.

Art. 5.

De Commissie houdt deugdelijk zitting indien van elke groep ten minste vijf leden aanwezig zijn die gemachtigd zijn zitting te houden.

...

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]