Huishoudelijk reglement 23-2-2018: Overeenkomstencommissie bandagisten - ziekenfondsen

Note: Tekst ingevoegd door: B.S. 12-3-2018

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]


Bijlage bij het koninklijk besluit van 23 februari 2018 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Overeenkomstencommissie bandagisten - ziekenfondsen

...

Secretariaat en notulen

Art. 9.

Een Secretaris en een Adjunct-secretaris worden aangewezen door de Leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging.

Het Secretariaat is belast met de reservering van de vergaderzalen, de verzending van de uitnodigingen per e-mail, alle aspecten met betrekking tot de praktische organisatie van de zitting en het opstellen van de notulen ervan : die worden zo snel mogelijk en in principe vóór de vergadering die volgt op die waarover de notulen gaan, in het Frans en in het Nederlands, aan de werkende en plaatsvervangende leden opgestuurd.

Art. 10.

De notulen van een zitting worden op de volgende zitting ter goedkeuring voorgelegd in zoverre ze ten minste drie werkdagen vóór de dag van die zitting aan de leden zijn toegezonden. Zo niet, wordt het onderzoek met het oog op de goedkeuring ervan verdaagd tot de eerste daaropvolgende zitting. De notulen worden door de Voorzitter en de Secretaris of, in geval van afwezigheid van deze, door de Adjunct-secretaris getekend.

Art. 11.

In geval de Voorzitter verhinderd is, zit de plaatsvervangende Voorzitter de zitting voor.

...

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]