Publié le 20/04/2015
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 april 2015 tot vaststelling van de voorwaarden en nadere regels waaronder het medisch-farmaceutisch overleg wordt toegepast en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 2.


HOOFDSTUK III - VOORAFGAANDELIJKE VEREISTEN VOOR HET ORGANISEREN VAN EEN VERGADERING VAN HET MEDISCH-FARMACEUTISCH OVERLEG
Art. 3.
20/04/2015 § 1. Een LOK en/of een huisartsenkring en een lokale vereniging van apothekers, stellen als verantwoordelijken twee projectindieners, één arts en één apotheker, aan. Deze sturen, voorafgaand aan enige andere voorbereiding van de voorziene vergaderingen, naar het Instituut een voorstel voor medisch-farmaceutisch overleg op.
20/04/2015 Het opsturen van het voorstel door de projectindieners houdt een verbintenis tot het respecteren van artikel 6 in.
20/04/2015 § 2. Het voorstel moet om ontvankelijk te zijn, de volgende elementen bevatten:
20/04/2015 de datum;
20/04/2015 de plaats;
20/04/2015 de naam of het identificatienummer van de betrokken LOK en/of huisartsenkring en de naam van de lokale vereniging van apothekers;
20/04/2015 het aantal zorgverstrekkers dat tot deelname aan het overleg zal worden uitgenodigd;
20/04/2015 het (de) te bespreken onderwerp(en);
20/04/2015 de naam van de verslaggever;
20/04/2015 bankrekeningnummer en houder van de rekening aan wie de toelage voor het medisch-farmaceutisch overleg wordt uitbetaald;
20/04/2015 de handtekening(en) van de projectindieners.
20/04/2015 Het voorstel bevat ook een uitdrukkelijke verbintenis dat er bij het overleg geen vermenging met een derde partij die directe of indirecte banden heeft met de farmaceutische sector, kan zijn. Het niet respecteren van deze verbintenis geeft aanleiding tot het niet betalen van het forfait voorzien in artikel 10, derde lid.
20/04/2015 § 3. Een lijst met voorbeelden van mogelijke onderwerpen om tijdens de vergadering te bespreken volgt als bijlage bij dit besluit. Indien er een onderwerp dat niet op deze lijst is opgenomen, wordt voorzien, moet zijn vermelding vergezeld zijn van een bondige beschrijving van de aan te snijden punten.
20/04/2015 § 4. Het comité kan verduidelijking vragen aan de projectindieners.


Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]