Publié le 17/04/2003
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 183.


Art. 184.
01/02/2003 De houder van een managementfunctie van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering is belast met de uitvoering van de beslissingen van het Beheerscomité van de Hulpkas.
06/09/1994 Hij woont de vergaderingen van het Beheerscomité van de Hulpkas bij en staat in voor het secretariaat ervan.
06/09/1994 Hij oefent de machten uit inzake dagelijks beheer welke door het Beheerscomité van de Hulpkas zijn omschreven in zijn huishoudelijk reglement.
01/02/2003 De houder van een managementfunctie van de Hulpkas vertegenwoordigt die Hulpkas in de gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Hij gaat geen persoonlijke verbintenissen aan en is enkel verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht.
01/02/2003 Ingeval de houder van een managementfunctie verhinderd is, worden zijn machten uitgeoefend door de adjunct en, ingeval deze verhinderd is, door een door het Beheerscomité aangewezen personeelslid van de Hulpkas.
01/02/2003 Voor een vlottere afhandeling van de zaken, kan het Beheerscomité, onder de voorwaarden welke het vaststelt, de houder van een managementfunctie machtigen een gedeelte van zijn machten op te dragen aan personeelsleden van de Hulpkas.

Art. 185.

FR   NL   [Affichage pour impression]