Publié le 28/04/2017
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 129.


Art. 130.
06/09/1994 De in het vorig artikel bedoelde gerechtigden kunnen de in titel IV bedoelde prestaties blijven genieten, op voorwaarde dat zij voor het tweede en derde kwartaal vóór dat tijdens hetwelk zij er een beroep op doen, onder de door de Koning bepaalde voorwaarden, het bewijs leveren dat:
01/05/2017 zij op één of andere wijze gedurende een door de Koning te bepalen aantal werkdagen de in artikel 86, § 1, omschreven hoedanigheid van gerechtigde hebben behouden;
06/09/1994 de bijdragen voor de sector uitkeringen en eventueel, de bijdragen van de voortgezette verzekering werden betaald.
06/09/1994 Deze bijdragen moeten een door de Koning vastgesteld minimumbedrag bereiken of, onder de door Hem bepaalde voorwaarden, met persoonlijke bijdragen worden aangevuld. Deze voorwaarde wordt niet geëist voor in artikel 86, § 1, 2° bedoelde gerechtigden.
06/09/1994 De gerechtigde die op het einde van een kwartaal uitkeringen geniet, blijft deze genieten tot de lopende arbeidsongeschiktheid eindigt.
06/09/1994 De Koning bepaalt de voorwaarden waaronder de seizoenarbeiders, de arbeiders bij tussenpozen en de deeltijds tewerkgestelde werknemers, de in het eerste lid bedoelde prestaties blijven genieten.

Art. 131.

FR   NL   [Affichage pour impression]