Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 37quater.

[Wet 30/12/2001 - B.S. 31/12/2001 Invoeging] De Koning kan bij een in besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad een ...
      d'application Ó partir du 01/01/2002