d'application à partir du 10/09/2002
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 168.


Art. 168bis.
P 10/09/2002
  -24/07/2004
In geval van overtreding van de bepalingen van artikel 72bis, § 2, wordt een administratieve geldboete opgelegd door de Dienst voor administratieve controle aan de onderneming die de betrokken farmaceutische specialiteit of verpakking(en) in de handel brengt en ten laste van wie de overtreding is vastgesteld.
10/09/2002
  -07/01/2009
De Koning bepaalt het bedrag van de geldboeten waarvan het minimum niet lager mag zijn dan 5.000 EUR en waarvan het maximum niet hoger mag zijn dan 100 pct. van de omzet die verwezenlijkt is op de Belgische markt voor de betreffende specialiteit of verpakking(en) gedurende het jaar voorafgaand aan dat waarin de overtreding werd begaan. Hij bepaalt tevens de nadere regels tot toepassing van die sanctie.
01/09/2001 In geval de schuldenaar in gebreke blijft, kunnen de definitieve beslissingen, die met toepassing van het vorig lid worden uitgesproken aan de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen worden toevertrouwd ter invordering van de geldboete, overeenkomstig de bepalingen van artikel 94 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991.

Art. 169.

FR   NL   [Affichage pour impression]