Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 48.

[Wet 09/07/2004 - B.S. 15/07/2004 éd.2 p.55608 art.170 Invoeging] Wat de in <:C 1>artikel 34, eerste lid, 5°, e)<:c> bedoelde verstrekkingen ...
      d'application à partir du 25/07/2004

[Programmawet 27/12/2006 - B.S. 28/12/2006 éd.3 p.75222 art.225 Opheffing] Tweede lid wordt opgeheven bij: Programmawet(I)(1) 27-12-2006 - B.S. 28-12
      d'application à partir du ?